Sökning: "Pontus Rutgersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pontus Rutgersson.

  1. 1. Bid or No Bid - Förvärvsobjekts finansiella karaktärsdrag på Nasdaq OMX Stockholm mellan 2010 och 2016

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jesper Aarenstrup; Max Boustedt; Pontus Rutgersson; [2017]
    Nyckelord :Nasdaq OMX Stockholm; Acquisitions; Takeover targets; Mann-Whitney U-test; Logistic regression; Business and Economics;

    Sammanfattning : ABSTRAKT Examensarbetets titel Bid or No Bid – Förvärvsobjekts finansiella karaktärsdrag på Nasdaq OMX Stockholm mellan 2010 och 2016 Seminariedatum 2017-01-12 Ämne/kurs FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare Jesper Aarenstrup, Max Boustedt, Pontus Rutgersson Handledare Mattias Haraldsson Fem nyckelord Nasdaq OMX Stockholm, Acquisitions, Takeover targets, Mann-Whitney U-test, Logistic regression Syfte Syftet med studien är att undersöka skillnader i de finansiella karaktärsdragen mellan företag som erhåller förvärvsbud gentemot företag som inte erhåller förvärvsbud. Vidare syftar studien till att förklara vilka enskilda faktorer som ökar sannolikheten att ett företag erhåller ett förvärvsbud. LÄS MER