Sökning: "Pontus Schenkel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pontus Schenkel.

 1. 1. Whistleblowing – En komparativ undersökning : – Svensk reglerings verkan och nyttjandet av amerikansk rätt de lege ferenda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Pontus Schenkel; [2017]
  Nyckelord :Whistleblowing; whistleblower; komparativ undersökning; de lega ferenda; amerikansk rätt; Sarbanes-Oxley Act; Dodd-Frank Act.;

  Sammanfattning : I syfte att undanröja oegentligheter förekommer det att arbetstagare inom bolag avslöjar uppkomna missförhållanden; så kallad whistleblowing. För svensk rätts vidkommande lagstiftades detta rättsinstitut först år 2017, i syfte att förhindra företeelser såsom marknadsmissbruk, korruption och miljöförstöring. LÄS MER

 2. 2. 36 § avtalslagen – till konsumentens värn? : Högsta domstolens domskäls förenlighet med syftet enligt prop. 1975/76: 81

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Pontus Schenkel; Karin Sundin; [2015]
  Nyckelord :36 §; 36 § avtalslagen; generalklausulen; avtalslagen; Högsta domstolen;

  Sammanfattning : 36 §, lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, infördes år 1976 i syfte att säkerställa ett rättsskydd för konsumenter i relation till näringsidkare. Rekvisitet ”oskäligt” har dock, å ena sidan, hävdats vara för opreciserat för att kunna uppfattas fullkomligt rättssäkert för avtalsparter. LÄS MER