Sökning: "Porters five forces"

Visar resultat 11 - 15 av 65 uppsatser innehållade orden Porters five forces.

 1. 11. Designbyråers investeringsbeslut i Stockholm : En komparativ studie om designbyråers investeringsbeslut i jämförelse med den finansiella teorin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofia Neramo; Caroline Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :Design agencies; investments; investment decisions; profitability; risk; comparative study; Porter’s five forces; SME; Designbyråer; investeringar; investeringsbeslut; lönsamhet; risk; komparativ studie; Porters fem konkurrenskrafter; SME;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka investeringsbeslut inom designbranschen och skapa en större förståelse kring investeringsbesluten i designbyråer samt uppmärksamma designbyråer att investeringar kunde vara en konkurrenskraft.Teoretisk referensram: Studien behandlade olika investeringstyper, Porters fem konkurrenskrafter, risk, osäkerhet och lönsamhet. LÄS MER

 2. 12. Nyttan med styrverktyg inom små konsultföretag : Differentiering och legitimitet på marknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Dahl; Oscar Andersson; Erik Johnsson; [2015]
  Nyckelord :Professional Service Firms; Consulting; Brand Legitimacy; SWOT analysis; Strategy tools; Balanced Scorecard; Porters Five Forces; Blue Ocean strategy;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Konsultbranschen kännetecknas av en hög omsättning av aktörer. En anledning till att det ständigt alstras nya mindre aktörer till branschen är att den kan vara lukrativ med låga inträdesbarriärer. LÄS MER

 3. 13. De  europeiska  busskarosserierna  – inte så attraktiva som förväntat : En undersökning och analys av den busstillverkande marknaden i Europa med hänsyn till Företag A  och busskarosserier

  Master-uppsats, KTH/Industriell marknadsföring; KTH/Industriell marknadsföring

  Författare :Helena E Menzing; Johan Franzén; [2015]
  Nyckelord :Europe; bus; market; manufacturing; bus chassis; market research; market analysis; market segmentation; Europa; buss; busstillverkning; karosseri; busschassi; marknadsundersokning; marknadsanalys; marknadssegmentering;

  Sammanfattning : Målet med arbetet var att undersöka och analyserad en europeiska bussmarknaden för att se om Företag A kan bredda sin verksamhet och nå denna eventuellt nya marknad. För att kunna göra det gjordes först en marknadsundersökning där alla aktörer kartlades. LÄS MER

 4. 14. En avreglerad monopolmarknad – Vilka utmaningar möter nyetablerade aktörer på en marknad med homogena tjänster?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Josefsson; Sihan Ye; Hanna Lindell; [2015]
  Nyckelord :Avreglering; Fordonsbesiktning; Konkurrensfördelar; Branschanalys; Konkurrensstrategier; Konsolideringskurvan; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka utmaningar som finns för nyetablerade aktörer att skapa konkurrensfördelar på en tidigare monopolistisk marknad. Den svenska marknaden för fordonsbesiktning avreglerades år 2010 och karaktäriseras av en homogen kärntjänst med begränsningar till horisontell och vertikal differentiering. LÄS MER

 5. 15. Den svenska callcenterbranschen och de tekniska lösningar som används : Branschanalys samt identifiering av problematiska dialogsystemsyttranden med hjälp av maskininlärning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Li Wirström; Mattias Huledal; [2015]
  Nyckelord :Call center; Classification; Data mining; Problematic dialogue system utterances; Spoken dialogue system; Sweden; Callcenter; Data mining; Dialogsystem; Klassificering; Problematiska systemyttranden; Sverige;

  Sammanfattning : Detta arbete består av två delar. Den första delen syftar till att beskriva och analysera callcenterbranschen i Sverige samt vilka faktorer som påverkar branschen och dess utveckling. Analysen grundar sig i två modeller: Porters fempunktsmodell och PEST. LÄS MER