Sökning: "Porters five forces"

Visar resultat 21 - 25 av 65 uppsatser innehållade orden Porters five forces.

 1. 21. En vägledning för svenska planglasföretag till den norska marknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Julia Lindberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapportens syfte har varit att underlätta för svenska planglasföretag att etablera på den norskamarknaden. Rapporten har dels besvarat hur den norska marknaden ser ut för planglas ochdels vilka aspekter som bör tas hänsyn till vid etablering på den norska marknaden. LÄS MER

 2. 22. “En konstant analys av vår omvärld”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanna Dahl; Niklas Hebrand; Marie Marklund; [2014]
  Nyckelord :omvärldsanalys; livsmedelsbranschen; omvärldsbevakning; kvalitativ; trender; Business Intelligence; food industry; environment monitoring; qualitative; trends.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Omvärlden påverkas ständigt av förändringar i form av exempelvis trender och teknologiska utvecklingar som sker i snabbare takt. Det har därför blivit allt viktigare för företag att kunna analysera och förutspå sin omgivning för att bättre förstå i vilken riktning den rör sig i. LÄS MER

 3. 23. Strategiska alternativ för inträde i gruvbranschens värdenätverk

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Willhelm Foss; Jacob Werkell; [2013]
  Nyckelord :Mining industry; value-network; value-chain; mapping; driving forces; industry attractiveness; mergers and acquisitions; partnership; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this study is to describe and analyze the mining industry's driving forces, attractiveness and value network and propose strategic options for entry. Method This study’s method consists of a combination of a descriptive, exploratory and explanatory approach. LÄS MER

 4. 24. En läkande marknad : Konkurrensutsättningens effekter på apoteksmarknadens logistik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Andreas Nilsson; Jonathan Jönsson; [2013]
  Nyckelord :Re-regulation; Pharmacy Market; Competition; Supply Chain; Prescription Drugs; Omreglering; Apoteksmarknaden; Konkurrensutsättning; Varuförsörjning; Receptbelagda läkemedel;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka följderna av konkurrensutsättningen på apoteksmarknaden ur ett logistiskt flödesperspektiv.Metod: Abduktiv ansats och en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 25. Återanvändning - Sättet att ge hemelektronik ett andra liv

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Veronica Berg; Elin Wettefalk; [2013]
  Nyckelord :Internationalization; International retailing; Porters five forces; Recycle; Swedish market;

  Sammanfattning : Increased consciousness about environmental and sustainable issues has led to consumers and companies who are more in favor of reuse and recycle. Even though this is a fact, people today are buying new things more often compared to before. LÄS MER