Sökning: "Positiva egenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 494 uppsatser innehållade orden Positiva egenskaper.

 1. 1. Grön lönsamhet: en studie av sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet i amerikanska bolag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Petersson; Jonathan Praetorius; [2021-08-23]
  Nyckelord :Hållbarhet; lönsamhet; ESG; ROA; USA;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier mellan sambandet och lönsamhet sträcker sig långt tillbaka i tiden och har producerat resultat i olika riktningar. Den stora majoriteten av studier har emellertid funnit ett positivt samband vilket talar för att företag kan gynnas av att bli mer hållbara. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i förskolan : En studie om förskollärares uppfattningar av undervisning i förskolan och de kunskaper och kompetenser som krävs för att undervisa förskolebarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fatima Kasic; Nathalie Denise Popa; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; undervisning; livslångt lärande; kunskap och kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra vad undervisning i förskolan kan innebära och vilka uppfattningar förskollärarna i denna studie har kring de kunskaper och kompetenser som krävs för att undervisa förskolebarn. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där halvstrukturerade intervjuer genomfördes för att samla in det empiriska materialet. LÄS MER

 3. 3. Klimatanpassad planering och socio-spatialitet i den entreprenöriella staden : En fallstudie av södra Hyllie i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Martin Kral; Leo Tannerfalk; [2021]
  Nyckelord :environmental gentrification; environmental justice; klimatanpassad planering; Malmö; socio-spatial; södra Hyllie;

  Sammanfattning : De kraftiga skyfall som drabbat Malmö har fört klimatanpassad planering högre upp på agendan. Parallellt har nyliberala strömningar gjort städer mer entreprenöriella, där mycket fokus legat på stadsmarknadsföring i hopp om att stärka skatteunderlaget. Klimatanpassad planering har i sin tur integrerats i denna metod. LÄS MER

 4. 4. RFSL i takt med tiden? Hur normer och föreställningar om manligt och kvinnligt uttrycks i tidskriftenRFSL – Nytt & Tidskrift för RFSL mellan åren 1972 - 1980

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anders Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete har syftet att undersöka hur medlemmar i RFSL under tidsperioden1972 – 1980 såg på föreställningar om manligt och kvinnligt och om det verkligen skedde enreformation inom RFSL som tidigare forskning påpekade. För att besvara detta syfte har enkvalitativ textanalys använts för att analysera de officiella RFSL tidskrifterna RFSL – Nytt ochTidskrift för RFSL. LÄS MER

 5. 5. RosaNovum : En studie om att skapa materialacceptans genom en Material driven designprocess för en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Therese Rosén; [2021]
  Nyckelord :Material Driven Design; Material Driven Design for Sustainability; Bio-Based Materials; Culture Sensitive Design; Product Design; Culture and Sustainable Development; Circular Economy; Bioeconomy; Material acceptans; Material Driven Design; Material Driven Design for Sustainability; Biobaserade material; Culture Sensitive Design; Produktdesign; Kultur och Hållbar Utveckling; Cirkulär ekonomi; Bioekonomi; Materialacceptans;

  Sammanfattning : Cirkulär ekonomi bygger på principerna om att designa bort avfall, där avfall ses som en råvaruresurs. För att övergå till ett fossilfritt samhälle kommer material från förnyelsebara råvaror att behövas. LÄS MER