Sökning: "Postindustrialism"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Postindustrialism.

 1. 1. En postindustriell stads dynamik : Kalmars samarbeten och konkurrenser i strävan efter expansion genom handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lovisa Tuijnman; Daniel Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Dynamik; Konkurrens; Samarbete; Periferi; Centrum; Handel; Postindustrialism; Disneyization;

  Sammanfattning : The thesis strives to reveal the dynamics between a central and a peripheral shopping area in Kalmar, Sweden. The establishment of larger shopping centers has become a hallmark of postindustrial cities. Cities globally are at risk of creating an urban economic rift between the central and peripheral shopping areas. LÄS MER

 2. 2. Arbetstidsförkortning - ett minne blott? : En redogörelse för arbetstidsfrågan utifrån arbetsmarknadens parter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anders Carlsson; Mathias Gunnstedt; [2014]
  Nyckelord :Arbetstid; Arbetstidsförkortning; Postindustrialism; Tjänstesamhälle; Flexibilitet;

  Sammanfattning : Under 1900-talet har en debatt om arbetstiden gett upphov till ett antal arbetstidsförkortningar vilket lett fram till den lagstiftade 40 timmars arbetsvecka som existerar idag i Sverige. På arbetsmarknaden skedde under 1900-talet en övergång från industrisamhälle till tjänstesamhälle vilket också ledde till förändrade arbetsförhållanden i arbetslivet. LÄS MER

 3. 3. Kampen om berättelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Martin Granath; [2013]
  Nyckelord :annorlundahet; arbetarklassen; den Andre; dominerande berättelser; kollektiv identitet; Kunskapsstaden; postindustrialism;

  Sammanfattning : Den här studien bygger på analys av fyra litterära verk som utspelar sig i Malmö efter stadens industriella epok. Verken sätts i relation till produktionen av Kunskapsstaden, i syfte att ifrågasätta dels föreställningen om arbetarklassens försvinnande i det postindu- striella samhället och dels den variation och mångfald som postmodernismen menar har ersatt de stora berättelserna. LÄS MER

 4. 4. En studie över mediebilden av varumärket Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joakim Carlsson; Orlinge Alexander; [2013]
  Nyckelord :City branding; mediebild; strategisk kommunikation; postindustrialism; Malmö; vision; platsmarknadsföring; Science General;

  Sammanfattning : In order to manage the image of a city in a highly medialized world it is important that the key features of the brand is correlating with the overall media image. This paper exams the impact of Malmö Stads vision-report in the media portrayal of the city between 1997-2012. LÄS MER

 5. 5. Stairway to work? En kvantitativ undersökning av jobbgarantin för ungdomar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nico Lettau; [2010]
  Nyckelord :arbetslöshet; ungdomsarbetslöshet; arbetsmarknadspolitik; ungdomar; postindustrialism; logistisk regression; Social Sciences;

  Sammanfattning : Jobbgarantin för ungdomar (UGA) står i linje med en utvecklingstendens på den svenska arbetsmarknadspolitiken som i allt större utsträckning satsar på en intensifierad förmedling, istället för insatser som syftar till att höja ungdomars kompetens. Detta står i kontrast mot samhällvetenskapliga koncept om arbetsmarknadens utveckling, som även kan konstateras i Sverige: en ökad tjänsteorientering och kunskapens allt större betydelse. LÄS MER