Sökning: "Postkolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade ordet Postkolonialism.

 1. 1. Gruvetableringens postkoloniala tendenser : En fallstudie av gruvetablering i Kallak

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emelie Eriksson; [2019]
  Nyckelord :ursprungsbefolkning; gruvindustri; postkolonialism; maktrelationer; framinganalys;

  Sammanfattning : Etablering av gruvdrift centreras ofta kring vad som ska prioriteras av rennäring och mineralresurser då båda är klassade som riksintressen enligt lag. Med hänsyn till historisk exploatering av Sápmi är den pågående debatten om en eventuell gruvetablering i Kallak, Jokkmokk, intressant att studera utifrån ett postkolonialt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Fransktalande länder utanför väst – osynlig majoritet i svenska läromedel i franska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Petter Karlsson Söderstrand; [2019]
  Nyckelord :French; Postcolonialism; Kritisk textanalys; Franska; Läromedelsanalys; postkolonialism; väst; Moderna språk; FLE; Francophonie;

  Sammanfattning : The demographics of the French speaking world is rapidly changing, with a majority of the worlds French speakers now residing in African countries with a colonial history with France and Belgium. While the Swedish curriculum for modern languages only specifies that the education should treat areas where the language is spoken, many of the textbooks remain firmly rooted in a Franco-French perspective. LÄS MER

 3. 3. STOPPA SVÄLTEN En multimodal analys av svenska biståndsorganisationers kommunikation ur ett rättighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Pileblad; Olivia Wikström; [2018-02-12]
  Nyckelord :Rättighetsbaserad kommunikation; Human Rights-Based Approach; rättighetsperspektivet; multimodal analys; postkolonialism; sociosemiotik; stereotyper; biståndsorganisationer; UNICEF Sverige; Plan International Sverige.;

  Sammanfattning : Examensarbete 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin: HT 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 63Antal ord: 15 808Syfte: Att undersöka huruvida svenska biståndsorganisationer, i filmer där insamlingsarbete åsyftas, kommunicerar urett rättighetsperspektiv.Teori: Rättighetsperspektivet, postkolonialism, sociosemiotik och stereotypisering. LÄS MER

 4. 4. "Ett vitt och fritt tillträde att rädda världen?" : En studie av tidigare svenska volontärturisters resonemang kring maktstrukturer och koloniala spår i afrikanska utvecklingsländer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Wifvesson; [2018]
  Nyckelord :volontärturism; postkolonialism; makt; Afrika; västvärlden;

  Sammanfattning : The following study investigates volunteerism as a possible form of reproduction of postcolonial structures. The purpose of this study is to investigate earlier Swedish volunteers’ argument about social effects generated by commercial volunteerism and possible macrostructures that can be distinguished as an effect of colonial history, in order to see if volunteer travel influenced their way of resonating around dichotomic relationships and colonial stereotypes in volunteerism. LÄS MER

 5. 5. Från norr till söder : En kvalitativ studie om projektdeltagares upplevelser av utbytet vid ett internationellt projekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amelie Håkansson; Josefin la Fleur; [2018]
  Nyckelord :International projects; postcolonialism; indigenization; glocalization; Internationella projekt; postkolonialism; indigenisering; glokalisering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how project participants in a project between a Western country and an Africa country experience the exchange of knowledge and experiences. The study was conducted through qualitative semi-structured interviews with a hermeneutic approach. LÄS MER