Sökning: "Postoperativa infektioner"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Postoperativa infektioner.

 1. 1. Ventilationssystemets påverkan på operationspersonalens arbetssätt i förhållande till infektionsprevention

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Karlsson; Ulrika Larsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Operating rooms; operating theatre; foot traffic; surgical wound; infection; surgical wound prevention control; risk factors; Environment; controlled; ventilation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador är ett stort problem inom vården där postoperativa infektioner står för34 procent av alla vårdrelaterade infektionen inom den kirurgiska vården. Dessa skador förautomatiskt med sig förlängda vårdtider, höga kostnader och ett stort lidande för patienten. LÄS MER

 2. 2. Vilka omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan tillämpa för att minimera postoperativa sårinfektioner : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Isabella Georgsson; Emelie Sjölund Fuchs; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Trots att rutiner på förebyggande åtgärder finns så är vårdrelaterade postoperativa sårinfektioner ett stort problem inom sjukvården. Det bidrar med förlängd vårdtid, ökade sjukvårdskostnader samt ett lidande för patienten. LÄS MER

 3. 3. Veterinärers kännedom om och inställning till användandet av suturmaterial behandlade med triklosan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Axel Brånstrand; [2020]
  Nyckelord :triklosan; plus-suturer; antibakteriella suturmaterial;

  Sammanfattning : Infektioner i operationssår, s.k. SSI (Surgical Site Infections), är en vanligt förekommande komplikation efter kirurgi på hund och katt. SSI ger ökad risk för mortalitet och lidande för djuret samt en ökad kostnad och känslomässig påverkan på djurägaren. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors erfarenheter av personalens trafikflöde in och ut ur operationssalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mahamed Jama Shide; Linnéa Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Interview; Operating theater; Postoperative infections; Traffic flow; Ventilation; Intervjustudie; Operationssjuksköterskor; Postoperativa infektioner; Trafikflöde; V entilation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas patienter av infektioner efter en operation och det har visat sig leda till stort lidande för den drabbade. Trafikflöde in och ut ur operationssalen har visat sig kunna leda till postoperativa infektioner samt störningsmoment för operatörerna vilket kan utgöra en risk för att patientsäkerheten påverkas negativt. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskans uppfattning om sin omvårdande yrkesroll : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecca Baihofer Werner; Pia Åhlberg; [2020]
  Nyckelord :perioperative nursing; operating theatre nurse; phenomenography; care suffering; perioperativ omvårdnad; operationssjuksköterska; fenomenografisk metod; vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan har ett avgörande ansvar gällande patientsäkerheten eftersom arbetet fokuserar på aseptik, samt att förebygga postoperativa infektioner och tryckskador. Den omvårdande yrkesrollen upplevs åsidosatt på grund av mer avancerad teknik. LÄS MER