Sökning: "Postoperative complications"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Postoperative complications.

 1. 1. Musicare – hur musik påverkar patientens upplevelse av oro/ångest och smärta i samband med en operation.

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Markhag; Viktoria Ohlsson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Patient; perioperativ; musik; oro; ångest; smärta;

  Sammanfattning : Background: The operating theatre is a different environment and can create anxiety for the patient. These negative emotions can lead to negative postoperative consequences, such as increased pain and prolonged hospital stays. One of the most important tasks for the theatre nurse is to protect the patient from complications related to surgery. LÄS MER

 2. 2. Njurdonatorers upplevelser av kommunikation och bemötande i den postoperativa- och efterföljande omvårdnaden efter en donation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Leek; [2020]
  Nyckelord :Treatment; communication; information; nursing; Bemötande; kommunikation; information; omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Levande njurdonatorer löper risk för komplikationer och behöver postoperativ och efterföljande omvård. Omvårdnaden av en donator och mottagare skiljer sig, att vårda en donator beskrivs svårare jämfört med en mottagare. Det finns mer forskning om mottagaren. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors handläggning av postoperativ smärtlindring i generell anestesi : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Simon Bjerger; David Andersson; [2020]
  Nyckelord :Anaesthetic nursing; Caritative caring; Nurse anaesthetic; Perioperative dialog; Person-centred care; Perioperativ pain management; Postoperative pain; Postoperative pain management.; Anestesiologisk omvårdnad; Caritativ vård; Perioperativ dialog; Post- och perioperativ smärtlindring; Katie Eriksson.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Det är fortsatt förekommande med komplikationer relaterat till medelsvår och svår postoperativ smärta. Anestesisjuksköterskan har det samlade omvårdnadsansvaret för patienten perioperativt. En helhetsbedömning av patienten avgör postoperativt smärtlindringsbehov. LÄS MER

 4. 4. Att förebygga akut konfusion hos patienter som har genomgått kirurgi : - en kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Hansson; Isabelle Wolnievik; [2020]
  Nyckelord :Delirium; Prevention; Nursing care; Postoperative; Surgery.; Akut konfusion; prevention; omvårdnadsåtgärder; postoperativt; kirurgi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut konfusion är ett vanligt tillstånd hos patienter som genomgått kirurgi och innebär att patientens kognitiva förmåga är nedsatt. Forskning visar att patienter som drabbas av akut konfusion efter ett kirurgiskt ingrepp har högre mortalitet och resulterar i ett lidande för patienten med allvarliga komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Eftervård av bukopererade hästar ur djurägarens perspektiv : genom djurägarintervjuer och granskning av hemgångsråd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Johansson; Joanna Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :bukoperation; hemgångsråd; häst; hästägare; kolik; rehabilitering;

  Sammanfattning : Eftervård av en häst som bukopererats till följd av kolik är en tidskrävande uppgift för djurägaren och den postoperativa perioden innehåller flera komplikationsrisker. Med anledning av detta är det viktigt med ett tydligt hemgångsråd för att minska risken för komplikationer samt för att djurägaren ska känna sig trygg i att ta över det fulla ansvaret för hästen vid hemgång. LÄS MER