Sökning: "Postpartumvård"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Postpartumvård.

 1. 1. Mödrars upplevelser av omvårdnaden på en BB-avdelning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anni Carvajal; Elisabeth Mortensen; [2019]
  Nyckelord :BB-vård; Litteraturstudie; Mödrar; Omvårdnad; Postpartum; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att föda barn och bli förälder är en känslosam livshändelse, där flera olika behov av omvårdnad uppkommer. Målet med postpartumvård på BB-avdelning är att barnmorskor och sjuksköterskor i team med andra professioner, ska ge råd och stöd samt möta de behov av omvårdnad som följer efter en förlossning. LÄS MER

 2. 2. Isländska barnmorskors upplevelser av postpartumvård i hemmet.

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingibjörg Sigurdardóttir; Veronika Birath; [2018-01-19]
  Nyckelord :Postpartumvård; barnmorska; kontinuitet; stöd;

  Sammanfattning : Background: The midwife should support and encourage women to make decisions about their and their families health. Becoming a parent can be a major change and support is required to feel safe. Hospitalisation after birth has becoming shorter over the years. LÄS MER

 3. 3. Omföderskors upplevelser av trygg hemgång efter förlossningen - Att återgå till hemmet sex till tolv timmar postpartum

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Catic; Matilda Claesson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Tidig hemgång; ; omföderska; moderns upplevelser; ; postpartumvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det blir allt vanligare att kvinnor lämnar sjukhuset tidigt efter förlossningen. Under mitten av 1900-talet var det vanligt med en vårdtid på två veckor efter förlossningen, men idag är den normala vårdtiden 24–48 timmar i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av kontinuerligbarnmorskeledd vård. Från tidig graviditet tillnybliven förälder - en Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Blomgren; [2017]
  Nyckelord :Birth; continuous midwifery-led care; experience; pregnancy; postpartum; Förlossning; graviditet; kontinuerlig barnmorskeledd vård; postpartum; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontinuerlig barnmorskeledd vård är ett begrepp som bygger på antagandet att kvinnor som vårdas av en och samma barnmorska under graviditet, förlossning- och postpartumvård känner sig delaktig i vården och upplever en känsla av tillfredsställelse och personlig kontroll. Syfte: Syftet var att beskriva kunskapsläget kring kvinnors upplevelser av kontinuerlig barnmorskeledd vård, från tidig graviditet till nybliven förälder. LÄS MER

 5. 5. Mammors behov av stöd under barnets första år

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Andersson; Pernilla Behrenfeldt; [2012]
  Nyckelord :postpartum care; support; maternity care; mothers; postpartumvård; stöd; mödravård; mödrar;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka mammors behov av kunskapsmässigt, emotionellt och socialt stöd under barnets första år samt identifiera vilka stödgivande aktörer kvinnorna upplever är viktigast.Metod: Deskriptiv tvärsnittstudie. LÄS MER