Sökning: "Poststroke depression"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Poststroke depression.

 1. 1. Klimatvårdens inverkan på stämningsläget hos strokepatienter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mona Juhlin; Sara Holmelin; [2019]
  Nyckelord :brain plasticity; climate therapy; poststroke depression; PSD; rehabilitation in a warm climate; stroke; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Poststroke depression (PSD) is a common complication after stroke. The effects of climate therapy on rehabilitation of stroke patients constitute a scientific knowledge gap. Purpose: To investigate the impact of climate therapy on the mood of stroke patients. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av livskvalitet hos patienter som drabbats av Poststroke Depression : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Michaela Bülow; Karolin Eklund; [2012]
  Nyckelord :Stroke; Depression; Poststroke depression; Quality of life; patient perspective.; Stroke; Depression; Poststroke depression; Livskvalitet; Patientperspektivet;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte: Att utifrån litteratur beskriva hur patienter som drabbats av Poststroke Depression (PSD) upplever sin livskvalitet.Design: Beskrivande litteraturstudie.Metod: Litteratur söktes i databaserna PubMed och CINAHL, som publicerats mellan 2002-2012. Resultatet baseras på 13 vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 3. 3. Post-stroke depression : Hur sjuksköterskor kan identifiera tidiga tecken på depression hos patienter som överlevt stroke

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Nina Albertsson; Magnus Rosberg; [2008]
  Nyckelord :care; cerebrovascular accident; communication; depression; nurse- patient interaction; nurses; nursing; post-stroke depression; stroke.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de mest förekommande sjukdomarna i västvärlden och innefattar en stor grupp patienter. Poststroke depression är den vanligaste komplikationen efter insjuknande i stroke och är underbehandlat och underdiagnostiserat. LÄS MER