Sökning: "Posttraumatic Stress Disorder PTSD"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Posttraumatic Stress Disorder PTSD.

 1. 1. Fysioterapeuters upplevelser av Basal Kroppskännedom som behandling vid posttraumatiskt stressyndrom : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård; Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Anna Changa Zetterström; Theodor Hasselblad; [2020]
  Nyckelord :Basic Body Awareness Treatment; Movement-based therapy; Posttraumatic Stress Disorder; Physiotherapy; Qualitative content analysis; Basal Kroppskännedom; Fysioterapi; Kvalitativ innehållsanalys; Rörelseorienterad terapi; Posttraumatiskt stressyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en psykiatrisk diagnos till följd av exponering av ett tidigare trauma som bidrar till minskad funktion i vardagen. Basal Kroppskännedom (BK) är en behandlingsmetod med syftet att göra patienten mer medveten om sin kropp. LÄS MER

 2. 2. Memory distortion and source amnesia : A review of why our memories can be badly mistaken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Adam Hedin; [2018]
  Nyckelord :memory distortion; source amnesia; misattribution; memory impairment;

  Sammanfattning : Our memory is prone to distortions which in everyday life can lead to mistaken memories. This thesis investigates memory distortion. In addition, one might recall (e.g. LÄS MER

 3. 3. Symptomatic Associations between Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder, Trauma, and Posttraumatic Stress Disorder in Children

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Simon Erling; [2017-05-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aimed to assess the symptomatic associations betweenattention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) symptomatology, traumaexposure, and posttraumatic stress disorder (PTSD) symptomatology. Thesample consisted of 16,340 children from a population-based Swedish twinstudy. LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom hos ungdomar : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecca Delin; Matilda Hammarlund; [2017]
  Nyckelord :adolescents; post traumatic stress disorder; PTSD; risk factors; posttraumatiskt stressyndrom; PTSD; riskfaktorer; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund Posttraumatiskt stressyndrom bör betraktas som en folkhälsosjukdom där diagnostisering och behandling behöver uppmärksammas. Ungdomar som överlevt livshotande händelser tenderar att återuppleva dessa traumatiska händelser och undviker att handskas med känslorna som uppkommer, vilket kan leda till psykiska besvär. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens upplevelser av arbetsrelaterat hot och våld : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Alm; [2017]
  Nyckelord :Paramedics; Prehospital; Ambulance nurse; Threat; Violence; Ambulans; Prehospital; Ambulanssjuksköterska; Hot; Våld;

  Sammanfattning : Hot och våld mot ambulanspersonal blir allt vanligare i samhället. Frekvensen av hot och våld mot ambulanspersonal är hög. Ambulanspersonal rapporteras ha den största risken att utsättas för våld på arbetsplatsen då de oftast är dem som först möter patienten när akutsjukvård behövs. LÄS MER