Sökning: "Posttraumatisk stress"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Posttraumatisk stress.

 1. 1. Mindfulness : Mindfulness-baserad Stressreduktion för krigsveteraner med Posttraumatisk Stressyndrom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Vallerström; [2019]
  Nyckelord :posttraumatisk stress; mindfulness-baserdstressreduktion; krigsveteraner;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöktes mindfulnessbaserad stressreduktions eventuella påverkan på krigsveteraner som lider av posttraumatiskt stressyndrom. Ett stort antal krigsveteraner lider av posttraumatisk stress och därmed finns ett stort behov av metoder för rehabilitering. LÄS MER

 2. 2. Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) : En psykometrisk studie i svensk normgrupp

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Iza Dävelid; Sara Ledin; [2019]
  Nyckelord :Child and Adolescent Trauma Screen CATS ; posttraumatiskt stressyndrom PTSD ; bedömningsinstrument; screening; barn och ungdomar; psykometri; validitet; reliabilitet; faktoranalys; CFA;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att psykometriskt undersöka den svenska versionen av Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) för att skapa tillgång till ett självsvarsinstrument för barn och ungdomar som screenar för både traumahistorik och traumasymtom utifrån aktuellt diagnossystem DSM-5. För detta syfte undersöktes reliabilitet och evidens för validitet med hjälp av två sample; en normgrupp med 591 svenska skolelever i åldrarna 10 till 17 år samt en test-retestgrupp med 90 svenska skolelever i åldrarna 13 till 17 år. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av akut omvårdnad av patienter med trauma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Mergime Grabovci; [2019]
  Nyckelord :Experience; emergency nursing; trauma; akut omvårdnad; trauma; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter i akuta skeden innebär ofta en kaotisk situation som är känslomässigt påfrestande för både sjuksköterskan och patienten. Eftersom man som sjuksköterska inom akutsjukvården utsätts för många känslomässiga reaktioner samtidigt som allt fokus ska läggas på patienten är risken stor att arbetssituationen blir orimlig. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas erfarenheter av att närvara under återupplivning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cristina Della Casa; Linnea Holmer; [2018]
  Nyckelord :Communication; Family; Presence; Resuscitation; Support; Anhörig; Kommunikation; Närvaro; Stöd; Återupplivning;

  Sammanfattning : Hjärtstopp är en oväntad och traumatisk händelse, där återupplivning är en nödvändig åtgärd. Tidigare riktlinjer har varit att anhöriga skulle ledas ut från rummet där återupplivning pågick. Numera rekommenderas det att anhöriga ska få möjligheten att närvara under återupplivning om de önskar det. LÄS MER

 5. 5. Riktlinjer för hur man kan skapa hälsoträdgårdar för utlandsveteraner med PTSD

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Olsson; [2018]
  Nyckelord :hälsoträdgård; posttraumatisk stressyndrom; restorativa miljöer; utlandsveteraner; miljöpsykologi; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I nuläget finns det ingen hälsoträdgård i Sverige för utlandsveteraner med posttraumatisk stresssyndrom. PTSD är en långvarig reaktion på en traumatisk händelse och leder ofta till suicidrisk, depression och missbruk för den som drabbas. LÄS MER