Sökning: "Pragmatisk Organiserad Dynamisk Display PODD"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pragmatisk Organiserad Dynamisk Display PODD.

  1. 1. PODD i interaktion : - En samtalsanalytisk fallstudie av interaktion med AKK

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

    Författare :Julia Bergstrand; Julia Contreras; [2019]
    Nyckelord :Augmentative and Alternative Communication AAC ; Cerebral Palsy; Pragmatic Organized Dynamic Display PODD ; Conversation Analysis; Interaction; Conversation; Communicative Project; Social Action; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Cerebral Pares; Pragmatisk Organiserad Dynamisk Display PODD ; Conversation Analysis; interaktion; samtal; kommunikativa projekt; social handling;

    Sammanfattning : ABSTRACT Background: A language is an individual tool for stimulating and organizing concepts and thinking. Through a language, the individual is also given opportunities to understand the outside world and himself. LÄS MER