Sökning: "Praktiken i fokus"

Visar resultat 1 - 5 av 983 uppsatser innehållade orden Praktiken i fokus.

 1. 1. Guldklocka för trogen tjänst - ett minne blott? En fallstudie som studerar vilka motivationsfaktorer samt behov som uttalat beaktas och hur dessa praktiseras i realiteten inom ett callcenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Ankarås; Oskar Zander; [2023-02-16]
  Nyckelord :motivationsfaktorer; behov; callcenter; personalomsättning; organisatoriskt hyckleri; löskoppling;

  Sammanfattning : Trenden att byta arbetsplats mer frekvent har ökat de senaste åren, och antas inte vända. Detta innebär stora utmaningar för organisationer, särskilt callcenters. LÄS MER

 2. 2. Tillitsbaserad styrning ochledning, någonting nytt? : En kvalitativ studie av styrförändringar i enkommunal skola

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hampus Torslén; Cleo Cadeskog; [2023]
  Nyckelord :New public management; trust based management; public sector; school; New Public Management; Tillitsbaserad styrning och ledning; styrförändring; offentlig sektor; skola;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillisbaserad styrning och ledning (TBSL) har under de senaste årenkommit att bli allt mera populärt. TBSL kan ses som en motreaktion till kritiken mot dentidigare rådande styrfilosofin New Public Management (NPM). LÄS MER

 3. 3. Känner mig i kläm! : En fenomenografisk studie med fokus på implementeringsprocessen av kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Arvid Viklund; Mikael Norlin; [2023]
  Nyckelord :implementering; rektorer; beslutsfattande; verkställare; Känner mig vilse i pannkakan; sexualitet; samtycke; relationer; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studien har till syfte att undersöka hur stor förståelsen är bland gymnasierektorer när det kommer till det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer som infördes höstterminen 2022 i alla skolformer. Dessutom vill studien även ge en klarare bild av rektorernas vilja och intentioner samt hur de har agerat och skapat förutsättningar för attimplementera kunskapsområdet i deras skolverksamhet. LÄS MER

 4. 4. Lärares användning av formativa bedömningsstrategier för att gynna elevernas skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Madeleine Norlund; Mathilda Lindholm; [2023]
  Nyckelord :formativ bedömning; summativ bedömning; skrivutveckling; progression; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka och belysa hur formativ bedömning används i praktiken enligt verksamma mellanstadielärare. Ett delsyfte är även att undersöka hur den formativa bedömningen följs upp under elevernas skolgång. LÄS MER

 5. 5. Är det delaktighet och inflytande? Eller? : En studie om förskollärares syn på barns delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Jasmine Henriksson; Sara Dulce de Almeida da Silva; [2023]
  Nyckelord :Participation; Barn; delaktighet; förhållningssätt; förskola; förskollärare; inflytande;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan står det att barn har rätt till delaktighet och inflytande, det finns därför ett ansvar från förskolans sida att se till att barn får det. Samtidigt finns där en del osäkerhet kring vad begreppen delaktighet och inflytande innebär och hur detta arbete ska omsättas i praktiken. LÄS MER