Sökning: "Praktisk undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade orden Praktisk undervisning.

 1. 1. Digitala kartor och virtuella klassrum : En kvalitativ studie om geografilärares resa genom pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Axel Jörtsö; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; distansundervisning; geografiundervisning; pedagogisk anpassning; lärarupplevelser.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa gymnasielärares erfarenheter i omställningen från traditionellklassrumsundervisning till distansundervisning under coronapandemin. Med särskilt fokus på geografiämnetundersöks hur denna förändring påverkade lärares undervisningsmetoder samt lärarnas förmåga att nå målen iläroplanen och deras upplevelser av den nya undervisningsformen som de blev tvingade till. LÄS MER

 2. 2. Att skapa livslång hälsa : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elise Jansson Forsman; Lucas Jahjah; [2024]
  Nyckelord :Health; Practical Education; Assessment; Healthying; learning by doing; Hälsa; Praktisk undervisning; Bedömning; Hälsoförmåga; Upplevelsebaserad pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studien syftar till att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa förmedlar och befäster praktisk kunskap hos elever med syfte att skapa livslång hälsa. Studiens frågeställningar: Hur arbetar gymnasielärarna praktiskt med hälsa i ämnet idrott och hälsa och hur bedöms de praktiska momenten i hälsa i ämnet idrott och hälsa? Teori och Metod Studien har en kvalitativ ansats, med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod där intervjuguiden skapats utifrån teorin om learning by doing samt begreppet healthying. LÄS MER

 3. 3. Hög närvaroprocent på idrottslektioner i skolan, men deltar eleverna i undervisningen? : En kvantitativ undersökning som undersöker elevers delaktighet i praktisk undervisning på idrottslektioner

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Simon Gudmundsson; Nicolaus Elfström; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och Frågeställningar Syftet med denna studie var att ta reda på hur stor andel av eleverna som går på idrottslektioner fast de inte är praktiskt involverade och deltar i undervisningen. Vi ville också undersöka varför dessa elever avstår från att delta i undervisningen och om vissa delmoment påvisar större avvikelser inom idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Slöjdlärarens didaktiska process : En kvalitativ studie om slöjdlärares upplevelse av att undervisa praktisk kunskap i grundskola.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Veaceslav Bendersky; [2024]
  Nyckelord :Slöjddidaktik; tyst kunskap; didaktiska ramar.;

  Sammanfattning : Praktisk kunskap kräver teori och teoretisk kunskap kräver praktik. I slöjdundervisning behöver eleverna ges möjlighet att utveckla både sin kreativitet och självständighet samtidigt som eleverna måste få en grund som i vissa moment kräver en exakt reproduktion av lärarförmedlad kunskap. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adis Gibanica; Daniella Issa; [2023-10-19]
  Nyckelord :Skolskog; utomhuspedagogik; skogen; utveckling; lärande; hinder; möjligheter; fritidshem;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker lärares beskrivning av utomhuspedagogik i skolskogen i fritidshemmet. Vad som möjliggör och hindrar användningen av skolskogen i fritidshemmet samt förutsättningarnas påverkan. Vår studie har det sociokulturella perspektivet och pragmatismen som teoretisk grund. LÄS MER