Sökning: "Prehospitalt"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet Prehospitalt.

 1. 1. OMVÅRDNAD SOM PÅVERKAR KÄNSLAN AV TRYGGHET PREHOSPITALT - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Godtman; Emma Johansson; [2023-03-16]
  Nyckelord :Prehospital vård; personcentrerad vård; omvårdnad; trygghet; delaktighet; kommunikation; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på en multidimensionell aspekt av patienters tillfredsställelse med den prehospitala vården, där en medicinsk behandling av god kvalitet inte ensamt leder till ökad tillfredsställelse. Patienten behöver involveras i sin vård, samt bli bemött på ett värdigt sätt för att bli nöjd med vården. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans erfarenheter av att använda videolaryngoskop prehospitalt - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Samuel Berg; Ida Jerrysdotter; [2023]
  Nyckelord :Airway management; caring; experience; prehospital; qualitative; videolaryngoscope; Erfarenheter; kvalitativ; luftväg; omvårdnad; prehospitalt; videolaryngoskop;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid omhändertagandet av svårt sjuka patienter är det fundamentalt att kunna etablera fri luftväg. För att kunna skapa och säkra fri luftväg kan intubation vara en metod. En säkrad luftväg är en förutsättning för att kunna syresätta och ventilera patienten kontrollerat och adekvat. LÄS MER

 3. 3. Hemoragisk resuscitering i prehospital miljö : En litteraturstudie på ett systematiskt sätt om blodprodukter prehospitalt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tomas Ögnelod; Kristina Merdèn; [2023]
  Nyckelord :Ambulans; Prehospitalsjukvård; traumatisk blödning; blodtransfusion;

  Sammanfattning : Abstract Title: Haemorrhagic resuscitation in a prehospital setting Faculty: Faculty of Social and Life Sciences, Karlstad University Course: Degree project – nursing, 15 ECTS Authors: Kristina Merdén och Tomas Ögnelod Supervisor: Anders Sidenblad Examiner teacher:  Jörgen Jansson Examiner: Inger James Pages: 38 Month of examination: January 2023 Key words: Ambulance, Prehospital care, traumatic bleeding, blood transfusion   Background: The increasing number of violence in Sweden today are taking a high toll on the healthcare system and its resources. Shootings, knife violence and beatings lead to severe bleeding and injuries that require major and immediate early hemorrage resuscitation, but the possibilities and resources are limited and there is limited research in the topic. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans beslutsfattande vid prehospitala hjärtstopp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jonna Waldén; Josefin Ljungkvist; [2023]
  Nyckelord :Ambulans; Beslutsfattande; Hjärtstopp; Ambulanssjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Vid ett prehospitalt hjärtstopp där ambulans har tillkallats beslutar ambulanssjuksköterskan om att påbörja, avstå eller avsluta hjärt- och lungräddning (HLR). Arbetet i ambulanssjukvården ställer höga krav på att ambulanssjuksköterskan ska ha förmågan att fatta etiskt svåra beslut i komplexa vårdsituationer. LÄS MER

 5. 5. "Hjälp, jag har drabbats av en stroke!" : Ambulanssjuksköterskans följsamhet till bedömningsinstrument vid stroke

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Morgan Malmsten; Fredrik Palmgren; [2022]
  Nyckelord :prehospital strokebedömning; bedömningsinstrument; ambulanssjuksköterska; snabbspår räddahjärnan; PreHAST; AKUT-test; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Stroke är ett samlingsnamn för blodproppar eller blödningar i hjärnan, som i sin tur orsakar en syrebrist i hjärnvävnaden. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärtinfarkt och cancer. LÄS MER