Sökning: "Preoperative interventions"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Preoperative interventions.

 1. 1. Sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder för att främja barns trygghet inför kirurgiska ingrepp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Maté; Vilma Nyman; [2022-02-09]
  Nyckelord :Preoperativa interventioner; barn; ångest; oro; kirurgiska ingrepp; sjuksköterska; Preoperative interventions; children; anxiety; surgical procedures; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn upplever ofta rädsla inför sjukhusvistelse och operation. Cirka 40–60% av alla barn som skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp upplever rädsla och ångest. Detta kan få negativa konsekvenser för den postoperativa läkningen och framtida sjukhusbesök. LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska interventioner som reducerar preoperativ oro och ångest hos föräldrar till barn som ska genomgå kirurgi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mariana Alexis; Österberg Martin; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; intervention; nurse anesthesia; parent; pediatric surgery; preoperative preparation; worry.; Anestesisjuksköterska; barnkirurgi; intervention; förälder; oro; preoperativa förberedelser; ångest.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälften av samtliga föräldrar upplever ångest inför att barnet ska genomgå anestesi. Preoperativ oro och ångest hos föräldrar kan exempelvis bero på att operationsmiljön upplevs skrämmande och att barnet kan tänkas uppleva smärta under vårdförloppet, men kan även relateras till anestesiinduktion och den separation från barnet som uppkommer härvid. LÄS MER

 3. 3. Att belysa hur sjuksköterskor kan arbeta med pre- och postoperativa omvårdnadsinsatser i relation till smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Olivia Eriksson; Tova Granlöf; [2021]
  Nyckelord :Care; nursing; pain; postoperative; preoperative; Omvårdnad; postoperativt; preoperativt; smärta; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta är något som många patienter upplever i samband med kirurgiska ingrepp. Måttlig till intensiv smärta är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården och otillräcklig utbildning och okunskap kan bidra med en rad olika komplikationer efter operation. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra preoperativ oro : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Wickström Madeleine; David Malmgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ oro är vanligt förekommande hos patienter som ska genomgå en operation. Det är oklar exakt i vilken utsträckning preoperativ oro är förekommande, men siffror visar på en prevalens upp till 80%. Oron kan leda till ökad användning av läkemedel, förlängd sjukhusvistelse och ökade vårdkostnader. LÄS MER

 5. 5. Patienters värderingar av omvårdnadsåtgärder vid preoperativ oro och ångest : En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emma Lundin; Lovisa Palmenäs; [2021]
  Nyckelord :Anxiety reducing; elective procedure; elective surgery; measures; interventions; nursing; patient perspective; preoperative anxiety; Elektiva ingrepp; Elektiva operationer; omvårdnadsåtgärder; patientperspektiv; preoperativ oro; preoperativ ångest; ångestreducerande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oro och ångest är ett vanligt förekommande problem hos patienter som inväntar operation. Sjuksköterskan har till uppgift att uppmärksamma och identifiera patientens individuella behov preoperativt men ansvarar även för att stötta, lugna och trösta patienten utifrån hans eller hennes behov. LÄS MER