Sökning: "Preschool"

Visar resultat 11 - 15 av 3802 uppsatser innehållade ordet Preschool.

 1. 11. Förskollärares ”frirum” i undervisning om naturvetenskap och teknik : En fallstudie av förskolors dokumentationsarbete i jämförelse med centrala styrdokuments krav på dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Joacim Fryksenius; [2019]
  Nyckelord :Curriculum; science; technology; documentation; space; preschool; teaching; internal borders; external borders; Frirum; lokal dokumentation; styrdokument; naturvetenskap; teknik; dokumentation; undervisning; förskola; inre gränser; yttre gränser;

  Sammanfattning : Based on Berg's (2003) model for document analysis with a supplementary interview of preschool manager, this study examined how far there is an unused space in science and technology at preschools. The study also aims to investigate how documentation work is governed by external and internal borders. LÄS MER

 2. 12. ”Barn behöver få utlopp för sitt rörelsebehov” : En kvalitativ studie om hur åtta förskollärare beskriver arbetet med planerad fysisk aktivitet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Osbakk; Alma Ramcinovic; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; planerad fysisk aktivitet; rörelsebehov; grovmotorik; hälsa; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare beskriver sitt arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan. I denna studie intervjuades åtta förskollärare med en semistrukturerad intervjuansats. Förskollärarna arbetar med barn i åldrarna 2–5 år, på fem olika förskolor i Sverige. LÄS MER

 3. 13. “MAN KAN SE MYCKET NÄR DE ÄR SMÅ OM MAN HAR DE ÖGONEN” : Så beskriver förskollärare sina upplevelser av normbrytande beteenden och sin kunskap om risk och- skyddsfaktorer bland barn.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Johansson; Delila Kadric; [2019]
  Nyckelord :normbreaking behavior; risk factors; protective factors; preschool teachers; evidence based practice; normbrytande beteende; riskfaktorer; skyddsfaktorer; förskola; förskollärare; evidens baserad praktik;

  Sammanfattning : Studiens syfte att få fördjupad kunskap om hur förskollärare upptäcker och praktiskt arbetar med normbrytande beteende hos barn, samt vilken kunskap de upplever att de har om risk- och skyddsfaktorer som en del i detta arbete. För att besvara studiens syfte tillämpades en kvalitativ metod där semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med 13 förskollärare. LÄS MER

 4. 14. Förskollärares delaktighet i barns lek : En kvalitativ studie om hur förskollärare resonerar kring sin egen delaktighet i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Hedström; Annika Lågbacka; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; Förskola; förskollärare; lek;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöker vi hur förskollärare ser på sitt eget deltagande i leken, deras förhållningssätt och hur de anser sig arbeta med leken i förskolan. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare på tre förskolor belägna i samma kommun. LÄS MER

 5. 15. Effekten av handledning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie med specialpedagoger och pedagoger.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ann-Helen Francki; Charlotta Lass; [2019]
  Nyckelord :Preschool; special education; special educator; tutoring; Förskolan; handledning; specialpedagog; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur specialpedagogen och pedagogerna beskriver handledning i förskolan samt hur specialpedagogen och pedagogerna beskriver vilka effekter handledning kan ge. För att besvara syftet kom vi fram till följande frågeställningar, hur kan specialpedagogens yrkesroll se ut i förskolan, hur beskriver specialpedagogen och pedagogerna handledning i förskolan samt beskriver specialpedagogen och pedagogerna att någon förändring skett i lärmiljön efter handledningen, i så fall vilken. LÄS MER