Sökning: "Preschoolteacher"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Preschoolteacher.

 1. 1. "Har förskolläraren ett ledarskap?" : - En fenomenografisk intervjustudie om förskollärares olika uppfattningar av ett förändrat ansvar och ledarskap i arbetslaget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Bodén; Evelina Johansson; [2023]
  Nyckelord :Leadership; Preschool; Preschoolteacher; Responsibility; Team; Ansvar; Arbetslag; Ledarskap; Förskola; Förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares olika uppfattningar om ett förändrat ansvar och ledarskap i arbetslaget. Över tid har förskollärarens ansvar förändrats i styrdokumenten och gått från att vara obefintligt till att nu tillskrivits som ett särskilt ansvar. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares erfararenheter av inkludering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Darakji; Julia Wahlund; [2021]
  Nyckelord :inclusion; experience; inclusion; preschool children with different educational needs; preschoolteacher; erfarenheter; förskolebarn med olika utbildningsbehov; förskollärare; inkludering;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver förskollärares erfarenheter av inkludering i förskolan. Detta genom att synliggöra både möjligheter och svårigheter i arbetet med inkludering i förskolan. LÄS MER

 3. 3. "Det är jag som styr kompassen" : En kvalitativ studie om hur rektorer uppfattar sitt uppdrag och tillhörande ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Troberg; Madeleine E. Carlssson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; principals responibility; systematic quality work; quality; Kvalitet; ledarskap; systematiskt kvalitetsarbete; rektors ansvar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur rektorer kan uppfatta sitt uppdrag med tillhörande ansvar i utförandet samt i planerandet av det systematiska kvalitetsarbetet. För att få svar på vårt syfte och tillhörande frågeställning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Leken och lärandet : En kvalitativ studie av hur förskollärare kan undervisa i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Andreas Ferrada; Joel Westblom; [2021]
  Nyckelord :Free play; preschool; preschoolteacher; teaching; Fri lek; förskolan; förskollärare; undervisning.;

  Sammanfattning : AbstraktTitle: Play and learning - a qualitative study of teaching and children's free play in the swedish preschool.Sedan begreppet undervisning infördes i förskolans läroplan 2018 har diskussioner pågått om hur begreppet ska definieras i förskolans kontext och hur undervisning kan bedrivas utan att den fria leken får stå tillbaka. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet i förskolan ur ett förskollärarperspektiv : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Molly Nilsson; Camilla Jeraeus; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alla barn ska ha rätt till samma möjligheter och villkor i det svenska utbildningssystemet, oberoende av kön. Enligt Skolverket (2018) ska förskolan aktivt arbeta med jämställdhet samt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet. LÄS MER