Sökning: "Presentations"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade ordet Presentations.

 1. 1. Product-Related Learning Activities and Their Impact on the Effectiveness of the Onboarding Process in a Software Development Team

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Amanda Hoffström; [2019-11-18]
  Nyckelord :Product-related learning; onboarding; evaluation; LEGO; Pecha Kucha; active learning; team-building;

  Sammanfattning : The effectiveness of the onboarding is of im- portance to Information Technology (IT) companies since it determines how fast and how well the novice becomes integrated and independent in his or her new role as a developer. The onboarding process in most IT companies is often insufficient or non-existent. LÄS MER

 2. 2. ”Hjärtat slår och det känns som dom håller på att dö eller svimma” : en kvalitativ studie av hur lärare kan arbeta med talrädsla vid muntliga framställningar i svenskämnet i gymnasieskolan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Michelle Wandegren; Zenita Stokland; [2019]
  Nyckelord :talrädsla; talängslan; retorik; muntlig framställning; svenska språket; gymnasieskolan; svenskundervisning; language anxiety; rhetoric; presentation; Swedish language; upper secondary school; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats står rädsla för att tala i fokus. Talrädsla belyses med retorikämnet som grund, och studien tar avstamp i den svenska gymnasieskolan. Syftet med studien är att ta fram ett handfast material för hur svensklärare på gymnasieskolan kan arbeta med talrädda elever. LÄS MER

 3. 3. Singaporemodellen : -en inkluderande modell?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Björn Jansson; Nathalie Sekayise; [2019]
  Nyckelord :The Singapore Model; Inclusion; Mathematical Education; Communication; Singaoremodellen; Inkludering; Matematikundervisning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie har varit Singaporemodellens undervisningssätt i en svensk kontext i förhållande till frasen En skola för alla med fokus på inkludering av alla elever i matematikundervisningen. Syftet med studien har varit att med hjälp videoobservationer undersöka Singaporemodellens inkluderande arbetssätt i praktisk verksamhet utifrån de tre inkluderingsbegreppen dynamisk inkludering, innehållsinkludering och deltagande inkludering. LÄS MER

 4. 4. Den nordliga Orienten : En granskning av samisk historia i digitala läromedel ämnade för grundskola och-, gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Slettemo; [2019]
  Nyckelord :Sami; history; digital teaching materials; secondary school; primary school; stereotypes; orientalism; Samerna; Historia; Digitala läromedel; Gymnasiet; Högstadiet; Stereotyper; Orientalism;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse how Samí history is portrayed in six digital teaching materials. The six teaching materials are intended for both primary school and secondary school. LÄS MER

 5. 5. Miljön och materialets betydelse när sex Reggio Emiliaförskolor presenterar sin verksamhet : En retorisk analys av sex förskolors hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Sundqvist; Jessica Näslund; [2019]
  Nyckelord :Reggio Emilia; rhetoric; rhetorical text analysis; the environment as the third pedagogue; the competent child; the hundred languages; ethos; pathos; logos.; Reggio Emilia; retorik; retorisk textanalys; miljön som den tredje pedagogen; det kompetenta barnet; de hundra språken; ethos; pathos; logos.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to conduct a qualitative rhetorical analysis of websites where Reggio Emilia-inspired preschools present their pedagogy to gain increased knowledge of the content that is written, focusing on the environment and materials. The environment is important in the Reggio Emilia pedagogy and they are convinced that the environment is of great importance for children's play, interaction, and upbringing into a democratic society. LÄS MER