Sökning: "Prestationsmätningar"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Prestationsmätningar.

 1. 1. Att mäta eller inte mäta - det är frågan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Denisson; Gustav Widman; [2023-06-27]
  Nyckelord :Prestationsmätning; Arbetsplatsflexibilitet; Organisatoriska förutsättningar; samhällets normer; medarbetardelaktighet;

  Sammanfattning : Studien har undersökt sambandet mellan prestationsmått och flexibilitet. Genom strukturell ekvationsmodellering har vi undersökt vilka faktorer som influerar medarbetarens flexibilitet samt hur detta påverkas av prestationsmätningar och medbestämmande. LÄS MER

 2. 2. Konsten att motivera genom mätning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nicklas Magnusson; Samuel Persson; [2023-06-27]
  Nyckelord :Prestationsmätningar; motivation; målsättningar; mått; belöningssystem; dysfunktionellt beteende;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivning: Prestationsmätningars användning på arbetsplatsen har utvecklats under en lång tid och är idag ett givet styrningsverktyg i de flesta organisationer. Tidigare forskning visar att verktyget kan användas till olika syften och vara utformad på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar företag med olika styrmedel för att skapa en god arbetsmiljö : En kvalitativ forskningsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Edin Avdic; Felix Wedin; [2023]
  Nyckelord :Informella styrmedel; formella styrmedel; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Idag sker ständig förändring och utveckling av affärsmiljö där företag konkurrerar om konkurrensfördelar, att styra verksamheten enligt planer och strategier är därav viktigt. Inte minst är medarbetarnas beteende, välbefinnande och hälsa viktigt att ta hänsyn till då medarbetarna kan anses vara ett företags viktigaste resurs. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmätning inom privat primärvård : En kvalitativ studie om hur prestationer mäts och utvärderas av privata vårdcentraler

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Linn Nylander; Adam Stolina; [2023]
  Nyckelord :Performance measurement; Primary care; Private health care providers; Region; Financial and Non-financial information; Quality; Administration; Prestationsmätning; Primärvård; Privata vårdcentraler; Region; Finansiell och Icke-finansiell information; Kvalitet; Administration;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2010 infördes det fria vårdvalet i Sverige och därmed har även privata aktörer rätt att etablera sig som vårdgivare samt har också patienten rätt att själv välja mellan olika vårdgivare inom primärvården. Det övergripande målet inom primär- vården är att erbjuda vård på lika villkor för hela befolkningen och på så vis uppnå en god folkhälsa. LÄS MER

 5. 5. TBL - does it make sense?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Emma Nilsson; Oscar Mucelli Ström; [2023]
  Nyckelord :TBL; Hållbarhet; Mångdimensionell redovisning; Prestationsmätning; Kommunikation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : De ökade kraven kring hållbarhet från organisationers intressenter har bidragit till att det har blivit allt viktigare att utvärdera sin roll i hållbarhetsutvecklingen. Triple bottom line (TBL) kan ses som ett ramverk som hjälper till att forma hållbara strategier eftersom det uppmuntrar till balans mellan de tre dimensionerna; miljömässiga, sociala och finansiella. LÄS MER