Sökning: "Prevention och arbetsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Prevention och arbetsterapi.

 1. 1. Arbetsterapeuters insatser inom suicidprevention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Paulina Andersson; Elina Roos; [2019]
  Nyckelord :Inside perspective; Meaningfulness; Occupational therapy; Participation; Suicide; Arbetsterapi; Delaktighet; Inifrånperspektiv; Meningsfullhet; Suicid;

  Sammanfattning : Under 2017 avled 1,189 personer till följd av suicid i Sverige. Suicid är ett komplext problem och för att förebygga suicid krävs ett mångfacetterat angreppssätt. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med fallprevention hos äldre i ordinärt boende : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Evelina Ljung; Lina Sjödin; [2018]
  Nyckelord :Fall; Methods; Occupational therapy; Preventive work; Arbetsterapi; Fall; Förebyggande arbete; Metoder;

  Sammanfattning : Fallolyckor är ett allvarligt problem bland äldre människor i dagens samhälle. Ett fall kan leda till svårigheter att utföra aktiviteter i vardagen. Arbetsterapeuten har därför en viktigt roll i arbetet för att förhindra fall men trots det finns det få studier om arbetsterapeuters erfarenheter om arbete med fallprevention. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters erfarenheter av arbete med klienter i arbetsför ålder med långvarig smärta inom primärvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Christina Röricksson; Susanne Ulander; [2018]
  Nyckelord :långvarig smärta; arbetsterapi; interventioner; primärvård;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbete med klienter i arbetsför ålder med långvarig smärta inom primärvård. För att besvara syftet valde författarna att använda en kvalitativ metod med intervju för datainsamling. Tio arbetsterapeuter verksamma inom primärvård intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Stress och aktivitetsbalans bland lärare : En enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Maria Ehlin; Sanna Rundquist; [2018]
  Nyckelord :Living with children; Occupational Balanced Questionnaire OBQ ; Occupational therapy; Quantitative study; Arbetsterapi; Hemmaboende barn; Kvantitativ studie; Occupational Balanced Questionnaire OBQ ;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ökar i samhället och de som arbetar inom kontaktyrken löper stor risk att utsättas för stress. Tre av tio lärare i förskoleklass, grundskolan och fritidshem har besvär relaterade till arbetet som i stor utsträckning är orsakad av stress. En individs aktivitetsbalans påverkar dennes hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med aktiviteter i vardagen på slutet ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Bengtsson Viktoria; Arvidsson Malena; [2016]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Meningsfulla aktiviteter; Prevention; Tvångsvård;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva personalens erfarenheter av att arbeta med aktiviteter i vardagen som förbereder ungdomar inför utskrivning från slutet ungdomshem.Metod: En kvalitativ ansats användes med semistrukturerade intervjufrågor. LÄS MER