Sökning: "Prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 3629 uppsatser innehållade ordet Prevention.

 1. 1. BROTTSPREVENTION I EUROPA En kritisk komparativ diskursanalys av brottsprevention riktat mot ungdomsbrottslighet i England och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Östlund; [2024-02-15]
  Nyckelord :Brottsprevention; Policydokument; Ungdomsbrottslighet; Carol Bacchi; WPR. Crime prevention; Policy; Juvenile delinquency; Carol Bacchi; WPR.;

  Sammanfattning : This thesis investigates how crime prevention is represented with the aim of preventing and reducing youth crime in two crime prevention strategies for Croydon in England and Stockholm in Sweden for the period 2022-2026. The aim of this thesis is to contribute to increased knowledge and deeper understanding about how crime prevention is represented by prevailing discourse in policy documents against juvenile delinquency in Europe by conducting a comparative analysis. LÄS MER

 2. 2. Attityder till trycksårsprevention : En allmän litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Camilla Sundin Ringgren; Christina Törnblom; [2024]
  Nyckelord :Attityder; Prevention; Sjukhus; Sjuksköterska; Trycksår; Trycksårsprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår uppstår genom långvarigt tryck på huden eller genom att olika hudlager förskjuts i förhållande till varandra. Trycksår kan klassificeras som en vårdskada och kan orsaka ett fysiskt och psykiskt lidande för patienter inneliggande på sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Vems närvaro saknas? En kvalitativ studie om professionellas reflektioner om preventiva insatser mot problematisk skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Astrid Abrahamsson Mjörnebrant; Tuva Rexstrand; [2024]
  Nyckelord :school absenteeism; school absence; school attendance problem; preventive work; academic support; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the past decade, problematic school absenteeism has become a well-known concept in society and research. This study aims to research professionals’ perspectives on problematic school absences in elementary school and high school, and their alternative solutions and thoughts about preventative work. LÄS MER

 4. 4. Äldres psykiska upplevelser av social isolering på särskilda boenden under Covid-19 pandemin : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alicia Danielsson; Linnea Enders; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; literature review; nursing homes; older people; social isolation.; Covid-19; litteraturöversikt; social isolering; särskilda boenden; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund När coronaviruset spred sig runt om i världen var det särskilt äldre personer som ansågs vara i riskgrupp för att bli allvarligt sjuka av viruset. Smittskyddsåtgärder infördes på särskilda boenden där äldre personer behövde begränsa sina sociala kontakter, aktiviteter ställdes in och besöksförbud genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Narkotikans roll i polisens strategier och arbete : En kvalitativ studie om den svenska polisens arbete mot narkotika

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Nova Bergman; Linnea Alke; [2024]
  Nyckelord :Narcotics; Police work; Crime prevention; Crime fighting.;

  Sammanfattning : Due to the fact that narcotics is a highly current topic in the mass media, which draws attention to the prominent change that has taken place in the drug market in recent years, there is therefore not much significant research in the research area linked to Sweden yet. Therefore, this study will focus on investigating how the crime prevention and crime fighting efforts against narcotics are applied by the police in Police Region North in Sweden, as well as which crime prevention efforts the police believe should be used against narcotics in the future. LÄS MER