Sökning: "Preventionsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Preventionsarbete.

 1. 1. Skolsköterskan är en viktig aktör bland flera i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med övervikt och fetma : En intervjustudie med skolsköterskor i grundskolan

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Annie Åhlund; [2021]
  Nyckelord :Barn; folkhälsa; samverkan; skola; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund Övervikt och fetma i tidig ålder är riskfaktorer för att drabbas av ett flertal sjukdomar senare i livet. Skolsköterskor har goda möjligheter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av skånska kommuners preventiva arbete avseende våld i nära relation : Styrkor, begränsningar och förbättringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elsa Axelsson; Jasmin Blazevic; Ivana Djordjevic; [2021]
  Nyckelord :Equality; Intimate partner violence; Municipalities prevention work; Prevention of violence; Situational action theory; Scania; Jämställdhet; Kommuner; Preventionsarbete; Situationell handlingsteori; Skåne; Våld i nära relation; Våldsprevention;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot kvinnors mänskliga rättigheter. Kommunerna har en central roll i det våldspreventiva arbetet, men i dagsläget finns inget lagstöd för hur detta arbete bör bedrivas. LÄS MER

 3. 3. “Vårt motto är att vi skapar världsmedborgare” : Yrkesverksammas preventionsarbete för att motverka barn och ungas normbrytande beteende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofia Engwall; Sofie Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Barn och unga; främjande arbete; normbrytande beteende; preventivt arbete och SSPF skola; socialtjänst; polis; fritid ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se hur yrkesverksamma inom skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) beskriver sitt preventiva arbete för att motverka ett normbrytande beteende hos barn och unga. Den metodologiska utgångspunkten i studien var en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt synsätt. LÄS MER

 4. 4. BID Sofielund - En kvalitativ studie om polisens roll i det brottsförebyggande arbetet i stadsdelen Sofielund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Gina Forsén; Elin Söder; [2021]
  Nyckelord :BID; Sofielund; polisen; brottsförebyggande; Social Sciences;

  Sammanfattning : En av polismyndighetens viktigaste arbetsuppgifter är att arbeta brottspreventivt. Detta görs både genom social och situationell brottsprevention, ofta inom ramen för en modell eller ett projekt. LÄS MER

 5. 5. Hinder i sjuksköterskans preventionsarbete för trycksår – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Adam Hilliges; Ibrahim Qasim; [2021]
  Nyckelord :Barriers; obstacle; nurse; prevention; and pressure ulcer.; Barriär; hinder; preventionsarbete; sjuksköterska och trycksår.;

  Sammanfattning : BakgrundTrycksår är en vanlig vårdskada som förekommer hos patienterna i slutenvården. Det går att förhindra uppkomsten av trycksår med hjälp av beprövade metoder och evidensbaserade åtgärder. Det förekommer dock hinder som motverkar sjuksköterskor från att arbeta förebyggande mot trycksår. LÄS MER