Sökning: "Primärenergital"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Primärenergital.

 1. 1. Fjärrvärme och frånluftsvärmepump : Systemets lönsamhet och primärenergitalets inverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Tim Wennberg; [2019]
  Nyckelord :district heating; district heating tariff; exhaust air heat pump; combined heating system; cost efficiency; primary energy; primary energy factor; fjärrvärme; fjärrvärmetaxa; frånluftsvärmepump; kombinerad värmeanläggning; kostnadseffektivisering; primärenergi; primärenergifaktor;

  Sammanfattning : Kombinationen av fjärrvärme och frånluftsvärmepump (FVP) har blivit allt vanligare i Sverige. Detta kombinerade värmesystem är väl lämpat för att reducera energianvändningen i befintliga fastigheter med mekanisk frånluftventilation som saknar värmeåtervinning. LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning och förbättringsförslag för lättbetonghus i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Simon Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning; IDA Indoor Climate and Energy; IDA ICE; energibesparing; energieffektivisering; kostnadseffektiv; småhus;

  Sammanfattning : Energieffektivisering inom bostäder är viktigt för att nå bestämda mål inom den Europeiska unionen, däremot kommer inte en bostadsägare att investera i energieffektiva åtgärder om de inte är lönsamma. Detta arbete kommer att undersöka energibesparingen och lönsamheten av att införa olika förbättringsåtgärder på ett lättbetonghus i Söderhamn vilket är studieobjektet i arbetet. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter att bygga bostäder med stora glasytor utifrån framtida krav på energihushållning

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erika Persson; [2019]
  Nyckelord :värmebehov primärenergital flerbostadshus;

  Sammanfattning : In Sweden the sector of housing and service stands för one third of the total energy consumption. Where the heating stands for 60 % of that third. The European union has set a goal on lowering the energy consumption with more energy efficient solutions. LÄS MER

 4. 4. Effekter av nära-nollenergikravet för projektering av flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Manne Lodmark; [2018]
  Nyckelord :NNE-hus; BBR 25; Byggregler 2020; flerbostadshus; nära-nollenergihus; klimatmål;

  Sammanfattning : För att driva på utvecklingen mot energieffektivare byggnader sattes målet från EU att alla byggnader som uppförs efter den 1 januari 2021 ska vara klassade som nära-nollenergi hus. Följden av denna målsättning förväntas komma som skärpta energikrav 2020 och byggföretagen som projekterar byggnaderna står nu inför en förändring. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering vid renovering av Lamellhus på Mariehemsvägen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ahmed Ghafel Abed; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige byggs det mer än någonsin och hustillverkningen går framåt. Samtidigt ökar medvetenheten kring byggnaders energianvändning och dess medföljande påverkan på klimat och hållbarhet. Därför höjer Boverket ständigt kraven på nyproducerade och renoverade byggnaders energiprestanda. LÄS MER