Sökning: "Primary School"

Visar resultat 16 - 20 av 1634 uppsatser innehållade orden Primary School.

 1. 16. Kommer du på lektionen? : lärares syn på och hantering av elevers frånvaro i idrottsämnet

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Micael Widerdal; Joel Lundin; [2020]
  Nyckelord :närvaro; frånvaro; deltagande; motivation; skolmiljö; läraruppdrag;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet är att identifiera och analysera idrottslärares syn på och hantering av elevers frånvaro i idrottsämnet samt begripliggöra motiven till deras syn. Studien ämnar besvara följande forskningsfrågor: Hur beskriver idrottslärare vad som är viktigt och meningsfullt vid undervisningen i idrottsämnet? Vilka orsaker framträder när idrottslärare talar om elevers frånvaro och hur kan dessa begripliggöras? Vilken repertoar av strategier framträder när idrottslärare talar om hantering av frånvaro från undervisningen i idrottsämnet? Metod Studien använder sig av en kvalitativ ansats för att frambringa så djup insikt som möjligt. LÄS MER

 2. 17. Konsten att främja närvaro och förebygga och åtgärda problematisk frånvaro

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Schmähl Bolmvall; [2020]
  Nyckelord :promoting attendence; preventing absence; remedying problematic absence; elevhälsa; förebygga frånvaro; främja närvaro; åtgärda problematisk frånvaro;

  Sammanfattning : The work in primary school, including promoting attendence, preventing absence and remedying problematic absence is formulated in laws and decrees, the regulatory documents of primary school as well as “policydocuments” on a municipaly level and the individual schools documents in form off action plans and routines. It is a very important work, but what is formulated does not always correspond to what is implemented. LÄS MER

 3. 18. Mobbning bland barn i svenska låg- och mellanstadieskolor : Skolkuratorers perspektiv på och erfarenheter av förebyggande och åtgärdande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Petronella Sparw; Hanna Gunnardo; [2020]
  Nyckelord :bullying; mobbning normer utsatthet;

  Sammanfattning : Title: "Bullying among children in Swedish primary and secondary schools - School counselors perspectives on and experiences of preventive and remedial work " Author: Hanna Gunnardo and Petronella Sparw  The purpose of the study was to gain an insight into how Swedish schools work to prevent and take action against bullying. It has also been highlighted what bullying is, why -and where bullying occurs. LÄS MER

 4. 19. Genrebegreppets varierade uttryck som skrivdidaktisk resurs i grundskolans tidigare år

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kim Ridell; [2020]
  Nyckelord :conception of genre; genre traditions; early compulsory school; writing discourses; writing pedagogy;

  Sammanfattning : In this study, genre is a central concept. With a theoretical basis in three pragmatical genre traditions, an analytical tool is formulated, making it possible through different criteria to identify varied expressions of the genre notion in the syllabus for Swedish with a focus on early compulsory school and three textbooks with explicit focus on the teaching of genres. LÄS MER

 5. 20. Tankar kring gynnande lärmiljö i matematiken : en kvalitativ studie med elever i matematiksvårigheter, matematiklärare och speciallärare i matematik

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Eva Hellmuth; Linda Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Concrete materials; interaction; learning environment; mathematics teacher; mediating tools; special education teachers in mathematics; students in mathematical difficulties; working methods; Arbetssätt; elever i matematiksvårigheter; interaktion; konkret material; lärmiljö; matematiklärare; medierande verktyg; speciallärare i matematik;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att forskning om vad elever i matematiksvårigheter upplever vara framgångsfaktorer kring sitt lärande i matematik saknas. Genom att undersöka hur elever i matematiksvårigheter upplever att de lär sig bäst kan speciallärare i matematik lättare anpassa lärmiljön efter elevernas behov. LÄS MER