Sökning: "Primary and Secondary Prevention Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Primary and Secondary Prevention Theory.

 1. 1. En kartläggning av skånska kommuners preventiva arbete avseende våld i nära relation : Styrkor, begränsningar och förbättringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elsa Axelsson; Jasmin Blazevic; Ivana Djordjevic; [2021]
  Nyckelord :Equality; Intimate partner violence; Municipalities prevention work; Prevention of violence; Situational action theory; Scania; Jämställdhet; Kommuner; Preventionsarbete; Situationell handlingsteori; Skåne; Våld i nära relation; Våldsprevention;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot kvinnors mänskliga rättigheter. Kommunerna har en central roll i det våldspreventiva arbetet, men i dagsläget finns inget lagstöd för hur detta arbete bör bedrivas. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljö och ledarskap - En studie av skolledares förebyggande arbete mot stress och utbrändhet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Marie Ernstson; [2020]
  Nyckelord :Burnout; Work enviroment; sick leave; teachers; JD-R-theory; implementation theory; utbrändhet; arbetsmiljö; sjukskrivningar; lärare; implementeringsteori;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar till följd av stress och utbrändhet ökar bland arbetstagare. Ökningen är störst bland lärare. För att tydliggöra arbetsgivares ansvar gällande psykosocial arbetsmiljö trädde den 31/3 2016 en ny arbetsmiljöföreskrift, AFS 2015:4 i kraft. LÄS MER

 3. 3. Waste not, want not : food waste practices in Swedish restaurants

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sanja Hakkarainen; Jessica Nilsson; [2016]
  Nyckelord :avoidable food waste; food waste prevention; food waste sorting; social practice theory; Waste Framework Directive;

  Sammanfattning : Food waste is a global issue with environmental, social, and economic consequences. With a growing population the topic of food waste and how to use our resources more efficiently is more important than ever. Currently there are various policies aimed at lowering food waste amounts both at an EU level down to a Swedish municipal level. LÄS MER

 4. 4. Skyldigheten att skydda- En undersökning av begreppet Responsibility to protect

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Hofstedt; [2014]
  Nyckelord :Responsibility to protect; R2P; Folkrätt; humanitär intervention; skyldigheten att skydda; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Libyen, Rwanda, Irak och Syrien. Listan på humanitära kriser i världen kan göras lång där civilbefolkningen fått lida stora förluster. År 2001 uppkom ett nytt internationellt begrepp och princip, Responsibility to protect. LÄS MER

 5. 5. The loudest whisper in society: Knowledge, Attitudes and Practice in regards to sexual health of Transgender male to female in Kathmandu, Nepal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dalia Nori; [2013-07-04]
  Nyckelord :Attitudes; Knowledge; Practice; Sexual health; Transgender;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to explore some of the knowledge, attitudes, practice and experience of the transgender in this study in regards to their sexuality and sexual practice. This also includes their experience with sex work since it is apparent that all the respondents have been involved or still are with sex work. LÄS MER