Sökning: "Princess Svensk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Princess Svensk.

  1. 1. Rättsligt skydd vid olovlig fotografering

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Evelina Törnell; [2011]
    Nyckelord :skadeståndsrätt; straffrätt; kränkningsersättning; europakonventionen; olovlig fotografering; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Att fotograferas av en annan, utan att ha givit sitt samtycke till detta, kan upplevas som mycket kränkande, särskilt om fotograferingen sker i smyg i privata situationer som man inte önskar dela med sig av till utomstående. Idag finns dock ingen direkt kriminalisering av olovlig fotografering i svensk rätt. LÄS MER