Sökning: "Principal Agent Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden Principal Agent Theory.

 1. 1. CEO Compensation and Company Performance - Evidence From Sweden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isak Djudja; Hugo Hammar; [2019-07-09]
  Nyckelord :CEO Compensation; Agency Theory; Compensation Plan; Variable Pay;

  Sammanfattning : Compensation to CEOs has increased dramatically over the past decades. This increase over time raises the question of its justifiability. The direct costs of CEO compensation shall be considered in light of the value added by reduced agency costs that originate from the principal agent relationship between CEOs and shareholders. LÄS MER

 2. 2. The Boss Is Not My Boss - A study on the complexity of management within a multinational corporation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Behnaz Ahmadi Teshnizi; Jessica Ollus; [2019]
  Nyckelord :MNC; Agency theory; Headquarter; Subsidiary; Multiple principals;

  Sammanfattning : The management of multinational corporations have been studied for a long time, aiming at understanding how these large organizations can control their subsidiaries cross-border. Agency theory has been widely used for this purpose but has not yet explained what effect the parallel intended control from several principals has on its agents. LÄS MER

 3. 3. Informationsasymmetri och målöverensstämmelse vid implementering av ekonomistyrning : En kvalitativ och kvantitativ studie på Boliden Mineral AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Hjelm; Jesper Persson; [2019]
  Nyckelord :Goal congruence; information asymmetry; implementing systems of control; management control system; principal–agent theory; feedback; risk; risk reduction; opportunism; performance management; workplace education; Boliden Mineral AB; mining industry; communication; key performance indicators; miss adapted information.; Målöverensstämmelse; informationsasymmetri; missanpassad information; opportunism; principal-agent teori; Boliden Mineral AB; gruvindustrin; prestationsmätning; nyckeltal; risker; riskreducering; återkoppling; internutbildning; implementering av styrsystem; styrsystem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Inom ekonomistyrning utgår ekonomer oftast från att målöverensstämmelse existerar och att de anställda arbetar utifrån de uppställda målen med perfekt information. Men informationsasymmetri finns överallt och kan leda till ökade kostnader, att fel uppstår och försenade leveranser. LÄS MER

 4. 4. Ett år med MiFID II : Fondförvaltare och aktieanalytikers upplevelser av direktivets följder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Julia Pham; Caroline Zuber; [2019]
  Nyckelord :MiFID II; transparency; efficient market; principal-agent model; information asymmetry; research analyst; fund manager; equity research; MiFID II; transparens; effektiv marknad; principal-agentteorin; informationsasymmetri; aktieanalytiker; fondförvaltare; aktieanalyser;

  Sammanfattning : Background: On January 3, 2018, the discussed MiFID II directive was implemented. The proponents argue that MiFID II increases transparency and benefits the end customers. The critics argue that smaller players are driven out from the market and that companies lose coverage. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklarens ekonomiska incitament i relation till uppdragsgivarens intressen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Gissler; Ebba Hofström; [2019]
  Nyckelord :incitament; asymmetrisk information; provision; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats görs en rättsekonomisk analys av huruvida fastighetsmäklarens ekonomiska incitament samspelar med uppdragsgivarens intressen samt hur olika ersättningsformer påverkar fastighetsmäklarens incitament och prestation. Att fastighetsmäklaren har intressen som uppdragsgivaren inte delar har blivit erkänt av lagstiftaren. LÄS MER