Sökning: "Principal-Agent Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Principal-Agent Theory.

 1. 1. Nyckeln till en framgångsrik anställd: lojalitet och motivation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Nabseth; Rebecca Grahn; Victoria Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Korttidspermittering; covid-19 pandemin; lojalitet; motivation; principal- agentteorin; Herzbergs tvåfaktorsteori; nöjesbranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Key to a Successful Employee: Loyalty and Motivation Seminar date: 2021-01-14 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management,Undergraduate level, 15 credits Authors: Rebecca Grahn, Victoria Lundgren, Fanny Nabseth Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Keywords: Short-time work allowances, covid-19 pandemic, loyalty, motivation, Principal- agent Theory, Herzberg’s Two Factor Theory, entertainment industry Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how the loyalty and motivation of employees can be maintained during short-time work allowances caused by the covid-19 pandemic. Theoretical perspectives: The theoretical framework consists of the Principal- agent Theory,Herzberg’s Two Factor Theory, X- and Y-theory and the theory about constructive relations supported by complementary theories and articles. LÄS MER

 2. 2. The Enemy of My Enemy is My Agent : A Case Study on the Effects of Soft Power in Preventing and Facilitating One-Sided Violence in Internal Conflicts

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Joakim Ydebäck; [2021]
  Nyckelord :s​oft power; one-sided violence; external support; colonialism; internal conflict; Central African Republic; South Sudan;

  Sammanfattning : The internationalisation of conflicts has made the study of the effects of external support a prominent subfield within peace and conflict studies. How supporting states affect conflict strategies and changes the conflict dynamic has been the prime concern of this thesis. LÄS MER

 3. 3. Möjligheternas kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maximilian Regenberg; [2021]
  Nyckelord :policyförändring; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; multiple stream approach; principal-agent; kriser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the summer of 2018, Sweden’s crisis management experienced a massive challenge due to widespread forest fires. After the fires the Swedish public authority, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), got an expanded mandate and therefore ability to operate the Swedish crisis management system. LÄS MER

 4. 4. Social and financial efficiency - a fundamental conflict: How does state ownership affect tax avoidance? Evidence from Sweden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Karl Bergquist Knutsson; August Ehrenborg; [2021]
  Nyckelord :Tax avoidance; State-owned enterprises; Corporate governance; Agency conflicts; Ownership structure;

  Sammanfattning : Most shareholders view taxes as a cost, but in state-owned enterprises (SOEs), taxes are a direct payment to the owner, the state. This paper examines the association between state ownership and tax avoidance behavior in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Do we have a deal? : En kvalitativ studie om mäklarorganisationers belöningssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alva Isegren; Lukas Hägglund; [2021]
  Nyckelord :Reward system; financial reward; non-financial reward; performance management; performance measure; belöningssystem; finansiella belöningar; icke-finansiella belöningar; prestationsmätning; prestationsmått;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur processen ser ut då organisationer rekonstruerar sina belöningssystem. Metod: Studien har utgått från en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Studien är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer med franchisetagare för mäklarorganisationer i Gävle. LÄS MER