Sökning: "Principal-Agentproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Principal-Agentproblem.

 1. 1. Offentlig-Privat Samhällssäkerhet : En principal-agentstudie om svenska kommuners samverkan med privata aktörer inom krisberedskap- och hantering

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Widman; [2021]
  Nyckelord :principal-agent; offentlig-privat samverkan; public-private-partnerships; krishantering; krisberedskap; privat samhällssäkerhet;

  Sammanfattning : Med bakgrund av de satsningar som görs på Sveriges civila försvar och beredskap samt trenden av offentlig-privat samverkan för samhällssäkerhet, undersöker den här pilotstudien hur sju svenska kommuner samverkar med privata aktörer inom krisberedskap- och hantering. Studien utgår ifrån ett principal-agentperspektiv där kommunen är principal och privata aktörer är agent. LÄS MER

 2. 2. Equity Crowdfunding : Investerarnas upplevelser och hantering av asymmetrisk information och principal-agentproblem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Malki; Tabarak Abduljabbar; [2020]
  Nyckelord : Equity crowdfunding; investors; asymmetric information; principal- agentproblems; due diligence; monitoring; financial-intermediary; Equity crowdfunding; investerare; asymmetrisk information; principal- agentproblem; due diligence; kontroll övervakning; finansiell mellanhand;

  Sammanfattning : I den här studien har vi undersökt hur investerare upplever asymmetrisk information och principal-agentproblem i den relativt nya investeringsformen equity crowdfunding. Vi har även undersökt hur investerarna går tillväga för att hantera den asymmetriska informationen och principal-agentproblemen. LÄS MER

 3. 3. Personalomsättning inom den offentliga sjukvården - Sambandet mellan sjuksköterskors organisatoriska engagemang, tillit och lönetillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Milton; Nathalie Revelly; Emil Sirén Gualinga; [2018]
  Nyckelord :Agentteori; Stewardshipteori; Organisatoriskt engagemang; Tillit; Lönetillfredställelse.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur agentteorins och stewardshipteorins mekanismer lämpar sig för att hantera målkonflikter mellan sjuksköterskor och deras chefer inom offentlig sjukvård i Sverige. Metod: Studien utgörs av en kvantitativ undersökning med en deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmotivation i teori och praktik : En studie om belöningssystem inom bankverksamheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Björkman; Alexandra Lunde Wetterström; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; Belöningssystem; Motivationsteorier; Motivations- och hygienfaktorer; Belöningar; Principal-Agentproblem; Agentkostnader;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to describe and explain how the reward system works and which factors can generate work motivation within one bank, and also to compare and explain resemblances and differences that may exist between two different banks. The object of study is Länsförsäkringar Halland Private Bank, and the comparison object is Nordea. LÄS MER

 5. 5. Svensk kod för bolagsstyrning, förändringar samt för- och nackdelar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Tjärnehov; Sanna Olsson; [2006]
  Nyckelord :bolagsstyrning; Koden; principal-agentproblem; självreglering; förtroende; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om Svensk kod för bolagsstyrning har bidragit till förändringar jämfört med tidigare reglering samt praxis och om så är fallet, få en djupare förståelse för vilka dessa förändringar är. Vi kommer även att utreda vilka för- och nackdelar som Koden har fört med sig. LÄS MER