Sökning: "Principal"

Visar resultat 1 - 5 av 1685 uppsatser innehållade ordet Principal.

 1. 1. Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jakob Eriksson; Inas Soliman; [2020-01-28]
  Nyckelord :följsamhet; redovisningskvalitet; kommunal redovisning; agentteori; institutionell teori; tilläggsupplysningar; rådet för kommunal redovisning; bivariat analys; multipel regressionsanalys;

  Sammanfattning : SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014;Haraldsson 2016; Donatella & Thor, 2018). Med anledning av det här avser föreliggandestudie att bidra med ökad förståelse för en del faktorer som påverkar den kommunalaredovisningen. LÄS MER

 2. 2. “Mitt ansvar är ju naturligtvis mot familjen men i huvudsak mot barnet, att se till barnets bästa” En kvalitativ studie gällande anmälningsplikt hos förskollärare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ebba Lundqvist; Julia Pärli; [2020]
  Nyckelord :Reporting obligations; the social services law notification obligation; report of concern in preschools; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to insufficient knowledge on preschool teacher reporting obligations, studies show that fewer reports are made regarding children that might need help. The aim of the study was to illustrate how preschool teachers interpret and apply the law on reporting obligations in preschool activities and to illustrate the collaboration between preschool and social services. LÄS MER

 3. 3. "Blir jag mer skrivbordsprodukt kommer min själ att dö" : Förskolerektorers arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Jeanette Andersson; [2020]
  Nyckelord :Preschool principal; operational leadership; job demand - resources model; silence culture; trust-based management;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån krav-resursmodellen undersöka hur förskolerektorer uppfattade sina arbetsförhållanden samt hur detta påverkade deras ledarskap för att skapa en bild av rektorers syn på sin arbetsbörda och dess påverkan på ledarskap. Detta undersöktes med hjälp av semistrukturerade intervjuer av åtta kvinnliga förskolerektorer mellan 48 och 63 år som sedan tematiserades. LÄS MER

 4. 4. Konsten att främja närvaro och förebygga och åtgärda problematisk frånvaro

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Schmähl Bolmvall; [2020]
  Nyckelord :promoting attendence; preventing absence; remedying problematic absence; elevhälsa; förebygga frånvaro; främja närvaro; åtgärda problematisk frånvaro;

  Sammanfattning : The work in primary school, including promoting attendence, preventing absence and remedying problematic absence is formulated in laws and decrees, the regulatory documents of primary school as well as “policydocuments” on a municipaly level and the individual schools documents in form off action plans and routines. It is a very important work, but what is formulated does not always correspond to what is implemented. LÄS MER

 5. 5. Le fantastique chez Guy de Maupassant : Sa nature, son fonctionnement et ses buts

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Mikael Hellgren; [2020]
  Nyckelord :Maupassant; fantastic; The Horla; The Diary of a Madman; Who knows? On the River; The Inn; narrative; the double; Maupassant; fantastique; Le Horla; Un fou; Qui sait ? Sur l’eau; L’Auberge; narration; le double;

  Sammanfattning : Ce mémoire est composé d’une analyse narrative de quelques récits de Guy de Maupassant. Il s’agit des nouvelles appartenant au genre fantastique : Le Horla, Un fou, Qui sait ? Sur l’eau et L’Auberge. Une description de la manière dont le fantastique se présente dans ces nouvelles a été tentée. LÄS MER