Sökning: "Prinsessor drakar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Prinsessor drakar.

  1. 1. Rosa drakar och heroiska prinsessor?- En studie kring genus och barnbilder

    C-uppsats,

    Författare :Sara Wiksén; [2011]
    Nyckelord :Genus; barn; bilder; sociokulturell teori; semioti;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur de rådande normerna kring genus tar sig uttryck i de bilder barn skapar ochi deras motivval. Blir det en skillnad om pedagogerna i förskolan arbetar medvetet och aktivt med genuspedagogik?Våra huvudfrågor är vilka motivval vi kan urskilja i barnens teckningar och om motiven skiljer sig åt mellan flickor ochpojkars teckningar? Skiljer sig pojkarnas respektive flickornas teckningar åt från en vanlig förskola och skola frånteckningar i en genusförskola? Vi har jämfört teckningar av barn från en förskola som arbetar aktivt medgenuspedagogik med teckningar av barn som går i traditionella förskolor och skolor. LÄS MER