Sökning: "Priscilla Edin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Priscilla Edin.

  1. 1. Modig och rädd : En multimodal analys av bilderböcker utifrån maskulint och feminint

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Hanna Bogmer; Priscilla Edin; [2021]
    Nyckelord :Bilderbok; Feminint; Förskola; Maskulint; Multimodal analys;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och analysera hur maskulint och feminint gestaltas i bilderböcker som förekom på en förskola. Tidigare forskning belyste att maskulina karaktärer kan gestaltas som modiga, aktiva och problemlösare (Filipović, 2018; Sciurba, 2017) medan feminina karaktärer gestaltas som omhändertagande och passiva (Adams et al. LÄS MER