Sökning: "Privatägda företag"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Privatägda företag.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning : En kvalitativ studie om skillnader och likheter mellan statliga och de privata bolagen som ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt lagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Feras Alkhabbaz; Ibrahim Mashhadawi; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapport; CSR; TBL; FN:s globala mål;

  Sammanfattning : Sustainability performance reporting is becoming increasingly important to address fordifferent forms of ownership whether they are state-owned companies or private ownedcompanies. This is due to the implementation of the new law on mandatory sustainabilityreporting. LÄS MER

 2. 2. Kvalité i hållbarhetsrapporter : En kvantitativ studie om kvalité i statligt ägda och privatägda företags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Isabelle Fernqvist; Desiré Kolmodin; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Quality; Quality Index; Extent; Hybrid organizations; State-owned enterprises; Privately owned enterprises; Hållbarhetsrapportering; Kvalité; Kvalitetsindex; Omfattning; Hybridorganisationer; Statligt ägda företag; Privatägda företag;

  Sammanfattning : Titel: Kvalité i hållbarhetsrapporter - En kvantitativ studie om kvalité i statligt ägda företag och privatägda företags hållbarhetsrapporter Författare: Isabelle Fernqvist & Desiré Kolmodin Handledare: Linus Axén Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, Kvalité, Kvalitetsindex, Omfattning, Hybridorganisationer, Statligt ägda företag, Privatägda företag Bakgrund: Hållbarhetsrapportering är ett högst aktuellt och omtalat ämne i dagens samhälle, där förväntningar på företag att rapportera sina hållbarhetsaktiviteter och klimatrelaterade risker ökar allt mer. Kvalitén på innehållet i hållbarhetsrapporter är av stor betydelse då företags intressenter riskerar att reagera negativt om hållbarhetsrapporten inte uppfyller deras förväntningar. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning som indikation på företags hållbarhetsarbete och utveckling. : En granskning av miljöaspekter i hållbarhetsrapporter och deras utveckling över tid.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Lina von der Wellen; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; sustainability reporting; waste; circular flows; greenhouse gas emissions; energy consumption; CSR; Hållbar utveckling; hållbarhetsredovisning; avfall; cirkulära flöden; växthusgasutsläpp; energiförbrukning; CSR;

  Sammanfattning : I takt med att mänskliga aktiviteter har en allt större negativ påverkan på miljön, ökar behovet av ett mer omfattande hållbarhetsarbete i samhället. Här har företagen som en viktig aktör en stor roll att spela och att upprätta och redovisa en hållbarhetsrapport är ett sätt att bevisa för samhället hur de bidrar till en hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Miljonprogrammets framtid utifrån de privata fastighetsägarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Gustaf Jormin; Anton Länninge; [2021]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; Investeringsstrategi; Riskhantering; Fastigheter;

  Sammanfattning : När miljonprogrammet uppfördes under åren 1965 till 1975 ville staten och kommunerna ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen och lösa den då mycket omfattande bostadsbristen i Sverige. Miljonprogrammets fastigheter kom huvudsakligen att ägas av de allmännyttiga kommunala fastighetsföretagen för att kunna garantera en skälig hyra och uppnå den bostadssociala utredningens mål från 1947, vilket kom att prägla den svenska bostadsmarknadnen under många år därefter. LÄS MER

 5. 5. Information visualization of network parameters in private cellular network solutions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Information visualization; 5G; private cellular networks; dashboards; dashboard design;

  Sammanfattning : In the upcoming years, industrial enterprises are expected to undergo a major transformation, as the Internet of Things (IoT) reaches widespread adoption. A key enabler behind this transformation, known as Industry 4.0, is the 5th generation of cellular networks (5G). LÄS MER