Sökning: "Privat ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden Privat ekonomi.

 1. 1. Privat beteende i offentligt uppdrag.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filip Liedholm; [2018]
  Nyckelord :ekonomivärde; demokrativärden; privata aktörer; offentlig förvaltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Undersökningen fokuserar på att reda ut privata aktörers förhållanden till Lennart Lundquists ekonomi- och demokrativärde. Ambitionen är inspirerad av Lundquists teoretiska tolkning av privata aktörers värdeförhållande, och varningen som han därefter målar upp för privatiseringen av offentlig förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Transformativt ledarskap : En kvantitativ studie om samband mellan egenskaper hos ledare och anställd

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Bergquist; [2018]
  Nyckelord :Transformative leadership; employee; MLQ X5; Transformativt ledarskap; anställd; MLQ X5;

  Sammanfattning : Denna enkätstudie undersökte anställdas skattning av sin ledares transformativa egenskaper. Frågeställningarna behandlade samband mellan skattade transformativa egenskaper hos ledaren och respondentens samt ledarens kön, ålder och utbildning. Även förekomsten av skilda skattningar inom privat samt offentlig sektor studerades. LÄS MER

 3. 3. Varför outsourca sin fastighetsdrift? - En intervjustudie om synpunkter och erfarenheter gällande outsourcad fastighetsdrift

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Malin Johannesson; [2018]
  Nyckelord :outsourcing; in-house; fastighetsdrift; kärnkompetens; entreprenad; facility management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I bygg- och fastighetssektorn används mest energi under drift- och förvaltningstiden vilket medför att rätt fastighetsskötsel och en energisnål drift är ytterst viktigt. Genom att minska energin i sektorn kommer Sveriges totala energianvändning att minska. LÄS MER

 4. 4. Gränslöst arbete : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Kejonen; [2018]
  Nyckelord :Boundaryless work; Work flexibility; Availability at work; Work environment Human resource management HRM ; Gränslöst arbete; Flexibilitet i arbetet; Tillgänglighet; Arbetsmiljö Human Resource Management HRM ;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft som syfte att undersöka hur det gränslösa arbetet uttrycker sig bland chefer inom stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun. Därför har studien haft följande frågeställningar; 1) Hur uttrycker sig det gränslösa arbetet hos chefer på olika nivåer vid stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun? 2) På vilket sätt har cheferna påverkats av det gränslösa arbetet? Vilka konsekvenser har det fått? 3) Vilka insatser kan förvaltningens HR-funktion tillämpa för att förbättra eller utveckla chefernas arbetssituation i relation till det gränslösa arbetet? Studien har haft en kvalitativ ansats där femton stycken semistrukturerade intervjuer har legat som grund för studiens resultatavsnitt. LÄS MER

 5. 5. Effektiviteten - Hur tolkas den i hemtjänsten?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linnea Carlsson; [2017-09-01]
  Nyckelord :effektivitet; inre effektivitet; yttre effektivitet; ekonomi; hemtjänst; privat hemtjänst; kommunal hemtjänst;

  Sammanfattning : Studien handlar om att betoningen på effektivitet har blivit allt viktigare inom hemtjänsten och att begreppet effektivitet är ett brett begrepp som har beskrivits på många olika sätt. Behovet av hemtjänst förväntas öka i framtiden, vilket ställer krav på organisering och finansiering i hemtjänsten och ett ökande krav på effektivitet. LÄS MER