Sökning: "Privat offentlig sjukvård skillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Privat offentlig sjukvård skillnader.

 1. 1. Skattefinansierad sjukvård- är marknad och konkurrens svaret? : En analys av kostnaderna i upphandlad sjukvårdsverksamhet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Axelsson; Therese Sandström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Strukturförändringar av den offentliga sektorn har under de senaste årtionden skapat incitament för den lagstiftning som syftar till att öka konkurrensen mellan de aktörer som agerar på vårdmarknaden där allt fler privata utförare involverats. En ökad uppmärksamhet kring en vårdmarknad med ökad privatisering har lett till att studiens utgångspunkt har varit att undersöka relationen mellan den andel av nettokostnaden (den skattefinansierade vården) som utförts av privata företag och nettokostnader per sjukvårdsbesök (skattefinansierad verksamhet/besök) inom vårdgrenarna primärvård och ”specialiserad somatisk vård”. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser av rankning : En komparativ studie mellan landstingsägda och privata vårdcentraler i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Lindberg; Felicia Lindmark; [2013]
  Nyckelord :rankningslistor; institutionellt tryck; reaktivitet; likriktning; imitation; granskningssamhälle; privat och offentlig sjukvård; vårdcentraler;

  Sammanfattning : Rankningar är ett prestationsmått som fått ökad spridning i samhället. Studier har visat att rankningslistor kan leda till att organisationer blir lika varandra genom att det sker en anpassning till mätningarna. LÄS MER

 3. 3. Assimilationsgap inom offentlig sjukvård

  C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Andrei Borota; [2008-06-30]
  Nyckelord :Assimilationsgap; offentlig sjukvård; organisatoriska förändringar; kunskapsbarriärer;

  Sammanfattning : IT används idag flitigt inom offentlig sjukvård. Detta innebär dock inte att man använder ITtill sin fulla potential för att skapa nytta inom verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Balanserat styrkort i sjukvården – en jämförelse mellan offentliga och privata organisationer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Ahlkvist; Tim Jörvall; [2008]
  Nyckelord :Balanserat styrkort; sjukvård; offentlig sektor; privat sektor; ekonomistyrning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att jämföra offentliga och privata vårdgivare utifrån deras motiv, utformning och användning av balanserat styrkort. Metod: Genom användandet av kvalitativ metod i form av telefonintervjuer utreder vi hur offentliga och privata organisationer motiverar, utformar och använder sitt styrkort. LÄS MER

 5. 5. Friska belöningssystem? - Om belöningssystem i sjukvården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Hernemyr; Emma Jespersson; Camilla Fredlund; [2005]
  Nyckelord :Belöningssystem; Psykologiska och sociala belöningar; Motivation; Offentlig och privat sjukvård.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Friska belöningssystem? – Om belöningar inom sjukvården Seminariedatum: 2005-06-01 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 p Författare: Camilla Fredlund Richard Hernemyr Emma Jesperson Handledare: Per-Magnus Andersson Jan-Olof Müller Nyckelord: Belöningssystem, psykologiska och sociala belöningar, motivation, privat sjukvård och offentlig sjukvård. Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur belöningssystem är utformade inom den svenska sjukvården. LÄS MER