Sökning: "Problem inom EU"

Visar resultat 1 - 5 av 658 uppsatser innehållade orden Problem inom EU.

 1. 1. NÄR REGELFÖLJARNA BRYTER MOT REGLERNA En processpårande studie om orsakerna till Sveriges bristande praktiska efterlevnad av EU:s avloppsdirektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna-Karin Andersson; [2024-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljöområdet har sedan 1970-talet blivit ett att allt viktigare politikområde inom den Europeiska unionen (EU). En förutsättning för att EU:s ambitiösa miljöpolitik ska realiseras är att medlemsstaterna säkerställer att nationella aktörer i praktiken implementerar miljölagstiftningen. LÄS MER

 2. 2. Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Palmkvist; [2024]
  Nyckelord :Banker; den allmänna dataskyddsförordningen GDPR ; ekonomisk brottslighet; kundkännedom; penningtvätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge. LÄS MER

 3. 3. Frivillig revision i mikroaktiebolag: En explorativ studie om konkurser i små aktiebolag under perioden 2011-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Rinwipha Khianpanya; Grewal Ravinder; [2023-08-29]
  Nyckelord :frivillig revision; konkurs; mikroföretag; små aktiebolag; revisionsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige var en av de sista länderna i Europeiska unionen (EU) att införa frivillig revision och är en av de mest restriktiva länderna vad gäller gränsvärden för revisionsplikten. Motiveringen till avskaffandet av revisionsplikten var främst kostnadsbesparingar och ökad effektivitet hos små aktiebolag. LÄS MER

 4. 4. Underlag för hållbar förvaltning av fonder: En kvalitativ fallstudie om fondförvaltares uppfattning av underlag för hållbara investeringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora Reimer; Viktor Johansson; [2023-08-18]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Rapportering; Fondförvaltning; ESG; Kvantifiering; Reglering;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att ge en djupare förståelse för de problem och utmaningar som uppstår vid fondförvaltares användning av hållbarhetsrapportering. Detta inom ramen för de regleringar och ramverk som idag påverkar hållbara investeringar och bolags rapportering. LÄS MER

 5. 5. Frivillig revision för mikrobolag: En kvalitativ studie om vilka synpunkter mikroföretagare har om dess för-och nackdelar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Sahla; Sabrin Nuru Mohamed; [2023-08-10]
  Nyckelord :Frivillig revision; mikrobolag; kostnad och nytta;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Normgivare har motstridiga åsikter om frivillig revision för mikrobolag. Branschorganisationen FAR anser att revisionsplikt är viktigt för att upprätthålla förtroendet för näringslivet. LÄS MER