Sökning: "Problem-orsak-lösning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Problem-orsak-lösning.

 1. 1. Sametinget och FN-rapporten : En deskriptiv och komparativ studier av diskurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Hedman; [2019]
  Nyckelord :FN-rapport; Sametinget; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en deskriptiv, komparativ studie av de diskurser som aktualiseras i en FN-rapport och på Sametingets hemsida. Syftet är att tematiskt undersöka diskurserna men även att utröna hur agens beskrivs. LÄS MER

 2. 2. Kritiska perspektiv i adoptionsdebatten : En textanalytisk granskning av den politiska diskussionen om internationell adoption utifrån debatten om surrogatmödraskap

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Nyström; [2018]
  Nyckelord :Adoption; surrogat; surrogatmödraskap; textanalys; riksdagsdebatt; SOU; postkolonialism;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att granska den svenska politiska diskussionen om internationell adoption. Utifrån fyra kritiska perspektiv som är centrala i surrogatmödraskapsdebatten argumenteras för att dessa även går att applicera på diskussionen om adoption. LÄS MER

 3. 3. Den svenska abortdebatten : En textanalytisk studie av nationalistiska influenser i riksdagsdebatten om abort

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Nyström; [2016]
  Nyckelord :Abort; Diskursanalys; Problem-orsak-lösning; Abortdebatt; Nationalism; Sverigedemokraterna; Samvetsfrihet; Textanalys;

  Sammanfattning : Recent debate on abortions in Swedish media has been focused on the question of freedom of conscience for the medical staff in abortion care, and in that way shifted the abortion debate from focusing on women as center of the debate, to focusing on the medical staff instead. At the same time, nationalism is growing stronger and stronger in Europe. LÄS MER

 4. 4. Disgusting as it may be to us - en analys av identitetsskapande i Ugandas antigaydiskurs

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Swartling Eriksson; Cassandra Palm; [2014]
  Nyckelord :identitetsskapande; homosexualitet; antigay; disursanalys; Uganda; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uganda antog i februari 2014 Anti-Homosexuality Act 2014 vilket fått stor uppmärksamhet internationellt. Argumenten för lagen har till stor del handlat om att homosexualitet är ett hot mot den ugandiska kulturen, och syftet med denna studie är att undersöka hur vi kan förstå vilken roll antigaydiskursen i Uganda spelar i formandet av en nationell identitet. LÄS MER