Sökning: "Problemlösning matematik gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Problemlösning matematik gymnasiet.

 1. 1. Programmering i Ma1c : ett specialanpassat utbildningsmaterial för lösning av sannolikhetsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johnny Åberg; [2019]
  Nyckelord :gymnasiet; Matematik 1c Ma1c ; problemlösning; sannolikhetsproblem; programmering; utbildningsmaterial; specialanpassat; Python 3; teoretiska designprinciper; erfarenheter; pilotförsök;

  Sammanfattning : Från den 1 juli 2018 ingår matematisk problemlösning med programmering i ämnet matematik på gymnasieskolans teknik- och naturvetenskapsprogram. Den här studien utgår från den nya kursplanen för Matematik 1c (Ma1c), försöker göra en rimlig tolkning av Skolverkets skrivningar, presenterar ett specialanpassat utbildningsmaterial avsett för kursens programmeringsdel och beskriver hur materialet har utarbetats. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärares syn på matematisk problemlösning och läroböckers presentationer av problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Mohammad Saleem; Julia Ye; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under våra VFU-perioder på gymnasiet har vi observerat att olika matematiklärare arbetar på olika sätt när det kommer till problemlösning inom matematikundervisningen. Detta kan bero på lärarens eget förhållningssätt till den matematiska problemlösningen och vilken lärobok läraren använder sig av i sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar om införandet av programmering i gymnasieskolans matematikämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Lars Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Programming; mathematics teaching; digital mathematical tools; mathematical problem solving; mathematics teachers; calculators; teachers perceptions; Programmering; matematikundervisning; digitala matematiska verktyg; matematisk problemlösning; matematiklärare; miniräknare; lärarnas uppfattningar;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där datorer och annan digitalteknik blir allt mer central i vår vardag. Sveriges regering har därför ålagt Skolverket att stärka elevernas digitala kompetens. Som en del av detta införs programmering som ett digitalt verktyg i matematikundervisningen både i grundskolan och på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Matematiklärares val av programmeringsuppgifter : En tematisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Elina Angelöv Petersson; [2019]
  Nyckelord :Problem-solving; Programming; Mathematics; Programming-assignments; Teaching Mathematics; Problemlösning; Programmering; Matematik; Programmeringsuppgifter; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Sedan läsåret 2018/2019 ska matematiklärare använda programmering som en problemlösningsmetod inom vissa kurser i ämnet matematik på gymnasiet samt i grundskolans senare år eftersom det finns i det centrala innehållet i kursplanerna. I grundskolans senare år är det i ämnena teknik och matematik där programmering ska ingå. LÄS MER

 5. 5. Programmering i skolmatematiken : problemlösning eller problemskapande

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Klas Wärnå; [2019]
  Nyckelord :programmering; matematik; undervisning; gymnasiet; programmeringsspråk; digitalisering; digital kompetens;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur programmering som verktyg i matematisk problemlösning har implementerats sedan det infördes som obligatoriskt i flera av gymnasiets mattekurser hösten 2018. Syftet är att reda ut vilka programmeringsspråk och programbibliotek som används ute i klassrummen och hur det upplevs av elever och lärare med avseende på svårighetsgrad, nytta för matematiken och om det bidragit till ett ökat intresse för programmering i allmänhet hos eleverna. LÄS MER