Sökning: "Problemlösningsuppgift"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Problemlösningsuppgift.

 1. 1. Problemlösning i läromedel : En läromedelsgranskning av kritiska aspekter och variationsmönster i matematik för årskurs 5.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anton Svensson; [2020]
  Nyckelord :Problemlösning; problemlösningsuppgift; kritiska aspekter; kritiska drag; variationsmönster; lärandeobjekt; läromedel; öppna problem; slutna problem; rika problem.;

  Sammanfattning : Denna studie är en läromedelsanalys som inriktar sig på två läromedel anpassade för årskurs fem och dess problemlösningsuppgifter. Läromedlen som undersöks i studien är Prima Formula matematik 5 och Mera Favorit matematik 5B. LÄS MER

 2. 2. Vad tycker du om problemlösning? : En kvalitativ studie om elevers upplevelser vid problemlösning inom matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jasmin Wendling; Demet Ciftci; [2020]
  Nyckelord :Problem solving; problem solving ability; mathematics education; Problemlösning; problemlösningsförmåga; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad elever i årskurs 6 upplever vid arbete med problemlösning inom matematik. Studiens frågeställningar var följande: Vilka upplevelser ger eleverna uttryck för vid problemlösning och påverkar dessa upplevelser eventuellt deras resultat samt upplever eleverna svårigheter vid problemlösning, i så fall vilka? För att besvara syftet fick tio årskurs 6-elever en problemlösningsuppgift från ett gammalt nationellt prov. LÄS MER

 3. 3. Lärarens undervisningsstrategier för att stödja elevers möjligheter till att resonera kreativt i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Indira Stevanovic; [2019]
  Nyckelord :kreativt resonemang; imitativt resonemang; undervisningsstrategier; helklassdiskussion; rika problemlösningsuppgifter; problemlösning.;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie är att synliggöra möjligheter och eventuella hinder som kan framkomma i kommunikationen lärare-elev, elever emellan under arbetsgången med en rik matematisk problemuppgift. Data samlades in genom en observation, en intervju och elevproducerade uppgifter genom de sex teoretiskt anknutna begreppen. LÄS MER

 4. 4. Tal och tanke : hur problemlösningsdiskurser förändras genom samarbete

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Susanna All Carreberg; Lina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :problemlösning; gemensam; lösningsstrategier; kommognition; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva processen som sker när elever arbetar tillsammans med en problemlösningsuppgift de tidigare inte kunnat lösa vid enskilt arbete. Fokus har varit på förändrad användning av Sfards (2008) nyckelbegrepp: ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, rutiner och berättelser samt vilka diskursförändringar som synliggjorts. LÄS MER

 5. 5. Effekten av feedback vid problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emil Claesson; [2019]
  Nyckelord :Feedback på processnivå; Feedback på uppgiftsnivå; Problemlösningsuppgift; Think-aloud;

  Sammanfattning : Feedback är ett av de mest effektiva sätten att förbättra akademiska prestationer. I den här studien undersöks tio elevers tankeprocess när de arbetar med en problemlösningsuppgift i matematik. Fem elever får feedback på uppgiftsnivå och fem elever får feedback på processnivå. LÄS MER