Sökning: "Processbaserad verksamhetsutveckling"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Processbaserad verksamhetsutveckling.

 1. 1. Plattform för verksamhetsutveckling : Vårdprocess i primärvård med utgångspunkt i första sjukskrivning

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Marit Nääs; [2015]
  Nyckelord :quality improvement; organizational development; process mapping; primary health care; sick leave process; success factors; suggestions for improvement; bottom-up perspective; kvalitetsutveckling; verksamhetsutveckling; processkartläggning; primärvård; sjukskrivningsprocess; framgångsfaktorer; förbättringsförslag; botten-upp-perspektiv;

  Sammanfattning : Processkartläggning, som plattform för processbaserad verksamhetsutveckling, kan användas i hälso- och sjukvård för att kunna förstå en process och ge förutsättningar för förbättringar av den. Utgångspunkten var att det i litteraturen saknades en kartläggning av en vårdprocess som inkluderar sjukskrivningar, och sjukskrivningar ökar. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och effektivisering av flödesprocesser inom prefabricerad trähustillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kajsa Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Processer; Processbaserad verksamhetsutveckling; lean; byggteknik;

  Sammanfattning : Ett effektivt industriellt bostadsbyggande i trä bygger på kontrollerade och standardiserade processflöden. För att visa på vilket sätt de har ett samband, har grundläggande kunskaper om proceskartläggning och processbaserad verksamhetsutveckling använts. LÄS MER

 3. 3. Införande av ledningssystem : ökad upplevd kvalitet för de interna processerna?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Elin Boström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är skrivet för WSP Sverige AB och syftar till att undersöka om införande av ledningssystem på företag innebär ökad upplevd kvalitet för de interna processerna. Detta genom att försöka få svar på om upplevda kvalitetsförbättringar för interna kunder kan mätas samt om enkätundersökningar är ett bra sätt att mäta upplevda kvalitetsförbättringar för de interna kunderna. LÄS MER

 4. 4. Tillverkande företags tolkning av Lean på kontoret : En kvalitativ studie om hur synen på processer speglas i förbättringsarbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Matilda Werlinder; [2011]
  Nyckelord :Lean; förbättringsarbete; processbaserad verksamhetsutveckling; tolkning av managementkoncept; tillverkande företag; administration; tjänsteprocesser; informationslogistik; effektivitet; service management;

  Sammanfattning : Ett av de idag mest populära processbaserade sätten att utveckla verk­sam­heter är förbättringsarbete baserat på Lean. Konceptet har sitt ursprung inom bilindustrin och har gett avsevärda förbättringar av prestanda och produktivitet inom tillverkningsindustrin. LÄS MER

 5. 5. Konstruktion av en kundhanteringsprocess åt logistikföretaget DHL

  D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonas Hedström; [2007-04-24]
  Nyckelord :Process; processkonstruktion; effektivitet; processbaserad verksamhetsutveckling; Electronic Data Interchange;

  Sammanfattning : Att designa och konstruera processer för en specifik verksamhet kan vara både en omfattande ochkomplex utmaning. Det är viktigt att den person eller grupp som skall designa och konstrueraprocessen är lyhörd för verksamhetens krav och önskemål, samtidigt som det är av största vikt att dekrav och önskemål som uttalas är rimliga och går att omsätta i en verklig kontext. LÄS MER