Sökning: "Processrätt criminal procedure"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Processrätt criminal procedure.

 1. 1. Dataavläsning i ett utredningssammanhang. En komparativ studie mellan Sverige och Danmarks lagstiftning om tvångsingreppet dataavläsning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Magnusson; [2022]
  Nyckelord :komparativ rätt; processrätt; comparative law; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hemlig dataavläsning är ett straffprocessuellt tvångsmedel som infördes i Sverige 1 april 2020. Tvångsmedlet har förekommit i Danmark sedan 2002 där det sedan dess genomgått ändringar vid flera tillfällen. Den svenska lagen är tidsbegränsad till fem år för att därefter utvärderas. LÄS MER

 2. 2. Bevisanvändarförbud eller fri bevisföring, det är frågan - En studie av de brottsbekämpande myndigheternas rätt att använda överskottsinformation som bevis mot en brottsmisstänkt i en rättegång, med beaktande av den misstänktes rätt till en rättvis rättegång och rätt till skydd för personlig integritet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Madeleine Sjöman; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; processrätt; bevisföring; överskottsinformation; bevisanvändarförbud; hemliga tvångsmedel; mänskliga rättigheter; rätten till en rättvis rättegång; rätten till skydd för personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska straffprocessrätten präglas av principen om fri bevisprövning, en allmän rättsprincip som innefattar såväl fri bevisföring som fri bevisvärdering. Principen om fri bevisföring innebär att all bevisning, oavsett hur beviset framkommit, får användas mot en brottsmisstänkt i en rättegång. LÄS MER

 3. 3. Att gola eller inte gola? Om effekterna av ett kronvittnessystem i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Michelle Lemoutzoglou; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt en. criminal law ; Processrätt en. Criminal procedure ; Kronvittnessystem; Kronvittne; Strafflindring; Tystnadskultur; Kriminella nätverk; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The culture of silence in criminal networks creates problems for crime investigations around Sweden. In the absence of witnesses and evidence, many crimes are left unsolved, which is now being changed by streamlining the process and allowing suspects to provide information about each other in exchange for a reduced sentence. LÄS MER

 4. 4. Encrochats vara eller icke vara i svensk processrätt - En undersökning av de juridiska spörsmålen i samband med åberopande av Encrochat-bevisning i brottmål.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Nordström; [2022]
  Nyckelord :Processrätt criminal procedure ; Rättsvetenskap law ; Straffrätt criminal law ; Principen om fri bevisprövning; Bevisvärdering; Encrochat.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract The distinct increase regarding use of encrypted communication within organised criminal networks in order to plan and conceal criminal activity eluded law enforcement authorities in Sweden as well as on the European continent for a long time. Therefore, for obvious reasons, it was considered a huge success when French authorities in close cooperation with Eurojust and Europol were able to penetrate and dismantle the encrypted phone network Encrochat during the spring and summer of 2020. LÄS MER

 5. 5. Rätt säker brottsbekämpning eller rättssäker brottsbekämpning? – En systemteoretisk granskning av avvägningen mellan effektiv brottsbekämpning och materiell rättssäkerhet utifrån den tilltalades centrala rättigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mathilda Everitt; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; processrätt; tilltalads rättigheter; brottsbekämpning; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I samhällsdebatten har åsikter om en mer effektiv brottsbekämpning växt fram på den senaste tiden. Debatten har utmynnat i flertalet offentliga utredningar som presenterar potentiella lagändringar. LÄS MER