Sökning: "Produktionsteknik"

Visar resultat 16 - 20 av 150 uppsatser innehållade ordet Produktionsteknik.

 1. 16. Ljud/Produktionsteknik inom Lokal Radio 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Andreas Trella; [2016]
  Nyckelord :Radio Ljud Produktion Sveriges Radio;

  Sammanfattning : Denna avhandling ger en bättre insyn i hur en ljud/produktionstekniker arbetar, med fokus kring hur modernisering och digitalisering inom mediet har påverkat arbetsrollen och ser ut idag. Examensarbetet har främst utförts utifrån Sveriges Radio Västmanlands kontor i Västerås. LÄS MER

 2. 17. Produktionsstrategi för Heavy Factory : En effektiv produktionsmix som genererar 20 000 produktionstimmar

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Andreas Larsen; [2016]
  Nyckelord :Production technology; Lean; Produktionsteknik; Lean; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att ta fram förslag på hur utnyttjandegraden för de maskiner som används till bearbetning av Yankee-detaljer kan höjas, där arbetet har utförts på avdelningen för produktionsutveckling på Valmet AB i Karlstad.Målet med arbetet har varit att identifiera en eller flera produkter av de som idag produceras för externa kunder som skulle vara lämplig att produktionssätta för bearbetning i maskinverkstaden för tillverkning av Yankee-cylindrar. LÄS MER

 3. 18. Det ekologiska steget : En studie kring hinder och drivkrafter för lantbrukares val att bedriva ekologisk livsmedelsproduktion i Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för temaFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för temaFilosofiska fakulteten

  Författare :Andreas Larsson Ahlqvist; Sofia Wahlström; [2015]
  Nyckelord :Organic farming; Barriers; Motivations; Conventional farmers; Organic farmers; Östergötland; Sweden; Ekologiskt lantbruk; Hinder; Drivkrafter; Konventionella lantbrukare; Ekologiska lantbrukare; Östergötland; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att identifiera vad det är som driver eller hindrar lantbrukare i Östergötland att ställa om sitt lantbruk till ekologisk produktion och huruvida de identifierade påverkningsfaktorerna skiljer sig åt mellan konventionella och ekologiska lantbrukare. Semistrukturerade intervjuer med tre konventionella samt fyra ekologiska lantbrukare genomfördes för att undersöka deras erfarenheter. LÄS MER

 4. 19. Ombyggnation av en svetscell : Utformning av inmatningssystemet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Kristoffer Alvarsson; [2015]
  Nyckelord :svetscell; inmatningssystem; design; produktionsteknik;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett projekt som startats på uppdrag av Morgan Sahlin vid Wermland Mechanics AB i Töcksfors och handlar om att se över samt utveckla ett inmatningssystem till en svetscell. Projektet görs i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 vid Karlstads universitet och omfattar 22,5 hp. LÄS MER

 5. 20. Renovering av Gamla Årstabron med injekteringsbetong

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Jens Stolt; [2015]
  Nyckelord :concrete; pre-placed aggregate concrete; vault; shrinkage; renovation; cement-based grout; betong; injekteringsbetong; betongvalv; krympning; renovering; cementbruk;

  Sammanfattning : Gamla Årstabron i Stockholm uppvisade efter 80 år i drift omfattande skador på de bärande betongkonstruktionerna enligt en utredning som genomfördes 2006 av dåvarande Carl Bro AB på uppdrag av dåvarande Banverket Region Öst. Det konstaterades att omfattande reparationer och förstärkningar av brons betongvalv var nödvändiga för framtida rationell drift av bron. LÄS MER