Sökning: "Profession"

Visar resultat 1 - 5 av 5603 uppsatser innehållade ordet Profession.

 1. 1. Ansvar och ledning utifrån Lpfö18. En fenomenografisk studie om rektorers uppfattningar av revideringen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Åse Karlsson; Klara Nylén; [2024-02-26]
  Nyckelord :Revidering; implementering; ansvar; ledning; ledarskap; förskollärare; arbetslag; rektorer; förskola; profession; uppdrag; komplexitet; fenomenografi;

  Sammanfattning : Med anledning av den nya revideringen för förskolan (Lpfö 18) som trädde i kraft i juli 2019 önskade vi i maj 2021 undersöka hur den uppfattades några år senare. Det som särskilt intresserat oss är de nytillkomna skrivningarna gällande ansvar och ledning. Detta arbete består av en mindre empirisk studie. LÄS MER

 2. 2. Tänka, resonera och räkna – ett examensarbete om lärares upplevelser av en ny undervisningsmodell i matematik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Madeleine Hertz Felin Marie Berglund; [2024-02-09]
  Nyckelord :TRR; matematiksatsning; matematikundervisning; undervisningsmodell; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Skolverket rapporterar att det finns en matematikängslan bland svenska elever och vi ser också ett dalande resultat i den nya PISA-undersökningen. Man kan fråga sig om detta har att göra med vår statiska matematikundervisning i lärobok som tidigare forskning beskriver. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS OMVÅRDNADSÅTGÄRDER UNDER OCH EFTER ETT HJÄRTSTOPP INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Bloom; Henrik Larsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett hjärtstopp innebär att en persons hjärta av någon anledning har upphört att slå. Det krävs omedelbara insatser för att den drabbade ska ha så bra chans att överleva som möjligt, men trots detta är överlevnadschansen låg. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som främjar eller hindrar differentiering i ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fatima Krayem; [2024]
  Nyckelord :Differentiering; matematik; undervisning; grundskola; förmågasgrupper;

  Sammanfattning : Ett av de kärnämnena i grundskolan är matematik. Lärare har uppgiften att organisera sinundervisning på ett sätt som passar alla i klassen, oavsett elevernas förmågor och förutsättningar. Detta uppnås genom differentierad undervisning. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av förlossning över tid VAS-skattning från BB och 6-8 veckor post partum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annelie Andersson; Helena Kayondo; [2024]
  Nyckelord :Förlossning; Förlossningsupplevelse; Förstföderska; Induktion; Omföderska; Spontanstart; VAS-skattning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Kvinnors upplevelse av förlossning har betydelse både för framtida familjeplanering och anknytningen till barnet samt relationen till partnern. Tidigare forskning visar att det kan vara för tidigt att mäta kvinnors upplevelse direkt efter förlossningen. LÄS MER