Sökning: "Professional practice"

Visar resultat 1 - 5 av 914 uppsatser innehållade orden Professional practice.

 1. 1. "Utan känslor kan jag inte göra mitt jobb" En kvalitativ studie om hur socialarbetare använder känslor i relationsskapande med klienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nova Andersson; Rina Kryeziu; [2024]
  Nyckelord :emotional intelligence; emotions in social work; emotional labor; deep- and surface acting; feeling rules; relationship-based practice emotionell intelligens; känslor i socialt arbete; känsloarbete; djupt- och ytligt skådespeleri; känsloregler; relationsbaserat arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to provide further understanding of how social workers use their own and client’s emotions in the relationship-based practice of social work. Further, we wanted to explore in which way social workers’ experiences of emotions can be understood as part of their professional practice. LÄS MER

 2. 2. Ett centrum för utsatta barn : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares och samordnares erfarenheter samt deras förutsättningar att tillgodose barnets bästa utifrån samverkan inom Barnahus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Irma Pajic; Ellisa Culum; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the implementation of the Convention on the Rights of the Child, which was ratified as law in 2020, the focus on children's rights and the child's best interests has increased in Sweden. Article 3 of the Convention on the Rights of the Child states that the best interests of the child must always be taken into consideration in all decisions involving children. LÄS MER

 3. 3. ”Det är väldigt roligt att jobba med någon som brinner, annars är det risk att slockna själv”: : En studie om kollegialt lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Andersson; [2024]
  Nyckelord :Children’s learning and development; collegial learning; leadership role; nannies; preschool teachers; professional development; systems theory; Barns lärande och utveckling; barnskötare; förskollärare; kollegialt lärande; ledanderoll; professionellutveckling; systemteori;

  Sammanfattning : Kollegialt lärande är en metod där arbetslaget definierar problem och utmaningar i den egna praktiken i ett professionsutvecklande syfte. Föreliggande studie fokuserar på kollegialt lärande i arbetslaget i förskolan där samarbetet mellan förskollärare och barnskötare är av stor betydelse. LÄS MER

 4. 4. Att prata om en ungdomsbrottsling. En kvalitativ intervjustudie med fokus på hur skolkuratorer resonerar om ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Robin Hansson; Stina Bonander; [2024]
  Nyckelord :juvenile delinquency; school counsellor; social constructionism; discourse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish National Council for Crime Prevention has in its safety survey from 2023 determined that 53% of Sweden's population are concerned about the criminal activity occurring in the society. Furthermore, studies also found that half of the students in grade 9 participated in at least one criminal activity within the last 12 months. LÄS MER

 5. 5. Men detta är vanligt, nästan alla mina kollegor har blivit hotade. : En kvalitativ studie om sex socialsekreterares upplevelser av klientutövat hot och våld.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gentiana Bytyqi; Heaven Welday Ghedona; Iman Adem; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate social workers' experiences of threats and violence from clients, the strategies they use to handle these situations and the impact on social workers in their professional practice. The empirical data were collected through a qualitative method involving semi-structured interviews with six social workers from various municipal departments in Sweden. LÄS MER