Sökning: "Professional- Family relation and Communication"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Professional- Family relation and Communication.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser att vårda barn i behov av palliativ omvårdnad : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annica Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterska; palliativ vård; upplevelser; Barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Palliativ vård av barn blir aktuellt i de fall där den kurativa, medicinska, behandlingen inte längre räcker till. Sjuksköterskans roll är att främja barnets bästa samtidigt som denne måste involvera och stötta närstående i behandlingen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att stödja närstående till patienter med svår KOL – en kvalitativ intervju-studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kajsa Barret; Rebecca Lönnroth; [2017-06-30]
  Nyckelord :Kronisk obstruktiv lungsjukdom; sjuksköterskans roll; kommunikation; närståendestöd; familjevård; Pulmonary Disease; Chronic Obstructive; Nurse´s Role; Caregiver support; Family care; Professional- Family relation and Communication;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans interaktion med patient och närstående har stor betydelse för omvårdnad. Närstående till patienter med svår KOL tar stort fysiskt och psykiskt ansvar i hemmet och är i behov av stöd från vården. LÄS MER

 3. 3. ATT VÅRDA PATIENTER PALLIATIVT: SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Nilsson; Lesly Santis; [2017]
  Nyckelord :Berikande; Kunskap; Palliativ vård; sjuksköterskans upplevelse; svårigheter; utbildning; Difficulties; Education; Enriching; Knowledge; Nurse´s experience; Palliative care;

  Sammanfattning : Nilsson, M & Santis, L. Att vårda patienter palliativt: sjuksköterskans upplevelser. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2017. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ intervjustudie om barnsekreterares arbete med familjehem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabelle Sjöberg; Martina Strand; [2017]
  Nyckelord :foster family; social work; professional; foster placement; foster care; methods; socialtjänsten and familjehem.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study aims to examine social workers within the foster care fields experiences of foster placements, and what methods that are used during the work with foster parents. In order to reach the results, social workers has been interviewed. The social workers described experiences quite similar to the previous research that was found. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevda svårigheter vid vård av patienter med palliativ diagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anhar Alwin; Johan Eskander; [2017]
  Nyckelord :Palliative diagnosis; Nurses experiences; Nurses difficulties; Good death; Good palliative care; Experiences; Dying; Communication; Palliativ diagnos; Sjuksköterskors upplevelser; Sjuksköterskors svårigheter; God död; God palliativ vård; Upplevelser; Död; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården för hälso- och sjukvårdspersonal innebär att försöka uppnå den döende personens maximala livskvalitet och att lindra lidandet. Vården lutar sig mot det nationella vårdprogrammet för palliativ vård samt International Council of Nurses, ICN. LÄS MER