Sökning: "Professional-Patient Relations"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Professional-Patient Relations.

 1. 1. Upplevelsen av bemötande inom vården hos patienter med kronisk smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Adria Diaz Sacristan; Marina Tofan; [2019]
  Nyckelord :chronic pain; long term pain; persistent pain; nurse-patient relations; professional-patient relations; patient attitudes; kronisk smärta; långvarig smärta; sjuksköterska-patientrelation; vårdpersonal-patientrelation; patientattityd;

  Sammanfattning : Kronisk smärta är ett samhällsproblem med stor påverkan på människors liv och som innebär höga kostnader för vården. Tillståndet skapar frustration för både patienter och vårdpersonal på grund av att det saknas effektiv behandling och det är svårt att förklara smärtans uppkomst om ingen somatisk diagnos finns. LÄS MER

 2. 2. ARBETSTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV BEDÖMNINGSINSTRUMENTET IN HOME OCCUPATIONAL PERFORMANCE EVALUATION (I-HOPE)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Joel Meyer; Jesper Åman; [2018-05-17]
  Nyckelord :Occupational Therapists; Professional-Patient Relations; Communication; Qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund Inom arbetsterapi är det huvudsakliga målet att möjliggöra delaktighet i dagliga aktiviteter och att förbättra möjligheter till att leva meningsfulla liv. Arbetsterapeuter använder bedömningsinstrument för att förstå den situation som personen befinner sig i och efter dennes behov och mål kunna genomföra en lyckad intervention. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar upplevelsen av bemötande hos personer med substansbrukssyndrom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Philipson; Sigrid Widfeldt; [2017]
  Nyckelord :Health care professional - patient relations; Attitudes; Substance use disorder; Nursing; Person centered care; Stigmatization; Education; Bemötande; Substansbrukssyndrom; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Stigmatisering; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som brukar droger är en särskilt utsatt patientgrupp inom hälso- och sjukvården, bland annat på grund av stigmatisering och dåligt bemötande. Ett dåligt bemötande kan ge negativa konsekvenser för patientens behandling. LÄS MER

 4. 4. Patienters och personals upplevelser av bemötandet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Charlotte Jeppsson; [2014]
  Nyckelord :professional-patient relations; social interaction; interpersonal relations; role theory; professional role; sick role; nurse patient relations; communication; attitude; encounter; healthcare; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : To be in the hospital as a patient is a special occurrence, and patients’ experiences often vary when it comes to care, specifically in relation to hospital staff. The purpose of this study was to examine patients’ and personnel’s experiences of the care in an orthopedic clinic and to explore causal factors that maybe are affecting the experience of care. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens upplevelser av kommunikation med den vakna intuberade intensivvårdspatienten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Emelie Greger; Olof Sunesson; [2014]
  Nyckelord :communication; mechanical ventilation; professional-patient relations; critical care nursing;

  Sammanfattning : Inom intensivvården vårdas patienter med sviktande vitala funktioner där respiratorbehandling ofta kan vara en del av behandlingen. Invasiv respiratorbehandling leder till att patientens förmåga till verbal kommunikation upphör. LÄS MER