Sökning: "Professionell tolk"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Professionell tolk.

 1. 1. Kommunikationshjälpmedel vid språkbarriärer i vården – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Grit Nestler; Maria Wigg; [2019]
  Nyckelord :Communication aids; review; person-centered care; language barriers; Kommunikationshjälpmedel; litteraturstudie; personcentrerad vård och språkbarriärer.;

  Sammanfattning : Bakgrund : God kommunikation mellan patient och vårdpersonal i en vårdsituation är en förutsättning för god omvårdnad med personcentrering. Patientberättelsen är en viktig grund för personcentrerad vård. Det finns i dag patienter inom svensk hälso- och sjukvård som inte talar eller förstår varken svenska eller engelska. LÄS MER

 2. 2. Att få till en länk till patienten : -en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Christina Amo Olsson; Alva Lennwall; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; språkbarriärer; tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvården har påverkats mycket de senaste åren i ett samhälle där flera språk blir vanligare. Språkbarriärer inom hälso- och sjukvården mellan sjuksköterskan och patienten kan påverka den personcentrerade omvårdnaden negativt. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Axel Fernhag; Christoffer Irebo; [2018]
  Nyckelord :Ad hoc-tolk; Patientsäkerhet; Professionell tolk; Sjuksköterskors erfarenheter; Sjuksköterskors upplevelser; Språkbarriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer är en försvårande omständighet för sjuksköterskor. Ett begränsat informationsflöde har en stor inverkan på patientsäkerheten och omvårdnadsprocessen. Tolkanvändning är en strategi för att få bukt med språkbarriärer. Det används både professionella tolkar och ad hoc-tolkar. LÄS MER

 4. 4. ”How do you say that in Swedish?” : en litteraturstudie om patienters upplevelser av att kommunicera med hjälp av tolk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Mathilda Larsson; Bonnie Ly; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; patient; sjuksköterska; sjukvård; språkhinder; tolk; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation med hjälp av tolk är ett behov som ständigt ökar inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan ska kunna föra dialog med patienten baserad på respekt, lyhördhet och empati. För att kunna arbeta efter dessa riktlinjer krävs tolk om patienten har bristande språkkunskaper i svenska. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationssvårigheter inom transkulturell omvårdnad – en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ifraax Hussein Elmi; Ida Palomaa; [2018]
  Nyckelord :Communication; Culture; Language; Transcultural care; Kommunikation; Kultur; Språk; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har blivit ett mångkulturellt land. Detta kan leda till svårigheter i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Dessa hinder kan leda till missförstånd och felbedömningar i vården. Syfte: Syftet var att beskriva transkulturell omvårdnad och kommunikation. LÄS MER